Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Societatea, Caroli Foods Group SRL, având sediul social în Pitești, Intrarea Abatorului nr. 30, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J3/38/2003, având codul unic de înregistrare 6543790, în calitate de operator („Societatea”), dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societate în scopurile specificate mai jos.

1. Scopul și temeiurile prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de participanti la evenimente organizate de Societate sau cu participarea Societatii, in cadrul carora Societatea doreste sa preia, cu acordul dumneavoastra, imagini, respectiv fotografii sau inregistrari audio-video ale participantilor. In aceste situatii, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal in urmatoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate:

 

SCOP

TEMEI LEGAL

1.         

Realizarea de fotografii si inregistrari audio-video ale participantilor la evenimentele organizate de Societate sau cu participarea Societatii, in locurile semnalizate corespunzator (prin postarea unui afis/panou sau alta semnalizare vizibila care sa anunte participantii ca in locatia respectiva se realizeaza asemenea preluari de imagini/inregistrari). Inregistrarile vor fi utilizate in scopul gestionarii activitatilor/campaniilor de marketing ale Societatii, prin intermediul rețelelor de socializare administrate de Societate (Facebook, Instagram Youtube) sau prin alte canale media utilizate de Societate in vederea promovarii evenimentului, respectiv [Tv, Radio, Online).]

Consimtamantul persoanelor vizate participante la eveniment.

                       

2. Categorii de date cu caracter personal și colectarea acestora

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Societate în scopurile specificate mai sus sunt cele obținute in mod direct de la dumneavoastră dupa semnarea acordului de prelucrare a imaginii/vocii si participarii la activitatile organizate in cadrul evenimentului,  precum numele si prenumele persoanei vizate, imaginea, vocea, varsta, numele si prenumele reprezentantilor legali ai persoanei vizate (daca este cazul), precum si orice alte date cu caracter personal care pot fi dezvaluite de dumneavoastra in acest context.

3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societatea utilizează serviciile unor parteneri contractuali. Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi Caroli Management Services SRL si/sau Caroli Brands SRL, societati din Romania care fac parte din acelasi grup cu Societatea si care pot presta activitati de consultanta si management sau alte activitati legate de organizarea si derularea evenimentului. Alte persoane imputernicite de operator sunt agențiile de marketing, fotografi profesionisti, furnizori ai unor aplicații software prin care sunt desfășurate activități de gestiune ale sistemelor informatice ale Societatii sau ale website-urilor Societatii, precum și de găzduire a acestor aplicatii software. Asemenea persoane împuternicite de operator, la care Societatea poate apela in vederea derularii activitatii curente a acesteia își desfășoară activitatea comercială în Romania. Acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. Alti parteneri sunt, la rândul lor, operatori de date, cum ar fi Facebook, Instagram Youtube.

Alte terte parti la care apeleaza Societatea nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori, diverse categorii de consultanti sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

4. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către societăți din grupul Campofrio, din care face parte Societatea, care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană si in afara Uniunii Europene, societăți care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru Uniunii Europene sau Spatiului Economic European va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European si de Consiliu. In masura in care transferul va avea loc catre societati din grup aflate in state terte, va vom contacta si va vom informa asupra acestui lucru, cu asigurarea garantiilor adecvate sau a celorlalte masuri prevazute de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European si de Consiliu. Pentru mai multe informații referitoare la grupul Campofrio, vă rugăm să vizitați www.campofriofoodgroup.com.

5. Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens. Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru o durata de aproximativ 3 ani de la data comunicarii publice a datelor, precum si pentru perioada necesara pentru protejarea drepturilor societatii, inclusiv termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.

6. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

7. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

8. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

9. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate:

aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal:

aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării:

aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare,

atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

e )Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor

din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri,

care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor,

însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plângere

în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, la următoarea adresă: Cotroceni One, Str. Sergent Nuţu Ion 44, Corp B, etaj 7, București, Sector 6.

10. Responsabilul cu Protecția Datelor

Ecix este Responsabilul cu Protecția Datelor ce a fost desemnat la nivelul grupului Campofrio  și poate fi contactat  la următoarea adresă: dpo.external@campofriofg.com.

 

Data: 15.06.2018