CAMPANIA PUBLICITARA - Profi - Cremwurstii de la CAROLI au muuulta carne!
2017-11-18 14:52:23 in Campanii

REGULAMENTUL OFICIAL


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara "Cremwurstii de la CAROLI au muuulta carne!” ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

1.1. Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.facebook.com/caroli.romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe facebook.com/caroli.romania,

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinele listate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul facebook.com/caroli.romania, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 17.11.2017 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 01.12.2017 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 1.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial,in locatiile indicate in anexa 1.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul facebook.com/caroli.romania.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt:

Cod Caroli Denumire produse UM
P312 CREMWURSTI DE PORC 80% CARNE 140GR x 2 buc
P313 CREMWURSTI DE PUI 80% CARNE 140GR x 2 buc
P227 CREMWURSTI CU PASARE CAROLI kg
P533 CREMWURST DE PORC EXTRA kg
P536 CREMWURST CU PIEPT PUI kg
P542 CREMWURST POLONEZI kg
P985 CREMWURSTI CU PORC CAROLI kg

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
v. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data extragerii castigatorilor . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea si /sau castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare, furnizarea (de catre participanti) in cadrul campaniei si pana la predarea efectiva a premiilor a oricarei informatii false/neadevarate sau inselatoare, nefurnizarea informatiilor minime solicitate (prin prezentul regulament in mod direct ori indirect) pentru participanti se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza ori a castigatorului, dupa caz, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal (inclusiv TVA) din Magazinele participante (vezi ANEXA 1) apoi prezinta la casa de marcat a Magazinelor Participante Cardul de Fidelitate PROFI va intra in tragerea la sorti pentru premiul mentionat la art 7.1 al prezentului Regulament.
6.2 Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
6.3 Extragerea se va efectua prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org , in mod aleatoriu, si se va realiza din randul clientilor care au cumparat din Magazinele Participante, in perioada Campaniei(detaliata conform art. 3.1.) Produse Participante, vrac sau ambalate in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal din magazinele participante (vezi ANEXA 1) si au prezentat la casa de marcat Cardul de Fidelitate PROFI. Castigatorii vor fi anuntati prin telefon la numarul inregistrat in baza de date PROFI, cu care acestia s-au inregistrat cand au optat pentru Cardul de Fidelitate Profi.

6.5. Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Agentiei va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, , semnatură, serie şi număr card de fidelitate Profi, locatia in care au fost acordate/inmanate, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 din prezentul Regulament. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

6.6. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

6.7. Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul, la data efectuarii achizitiei precizate la pct. 6.1., trebuie sa detina fizic cardul de fidelitate PROFI iar achizitia sa fie facuta utilizand acest card si sa fie inregistrata pe acest card. Cererea de emitere a cardului PROFI nu este luata in considerare ca si participare implicita in promotia PROFI. Baza de date este validata de partenerul PROFI pentru cumparatorii posesori de card de fidelitate PROFI care au participat la promotie in perioada 17.11.2017 – 01.12.2017.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

Premii Cantitate (buc.) Valoare bucata (LEI, TVA inclusa) Valoare bucata (LEI, fara TVA) Valoare totala (LEI, TVA inclusa) Valoare totala (LEI, fara TVA)
Telefon SAMSUNG S7 EDGE 32G 1 3.332 2.800 3.332 2.800
Casti Samsung LEVEL U 20 229,99 193,27 4.599,8 3.865,4
TOTAL 7.931,8 6665.4


SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Premiile actiunii " Cremwurstii de la CAROLI au muuulta carne!” se vor acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org, in data de 05.12.2017 in locatia Sediului Caroli din Bucuresti, blvd Timisoara, nr.26 Z, cladirea Anchor Plaza et.5 , sector 6, in prezenta reprezentantilor Agentiei si ai Organizatorului, si va fi predat castigatorului in maxim 30 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile calendaristice de la extragere.

8.2. Extragerea castigatorului se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si un reprezentant CAROLI FOODS GROUP prin extragerea a 21 persoane din totalitatea participantilor. La extragere, primii 21 extrasi vor fi desemnati castigatori al premiilor in urmatoarea ordine – 1 telefon SAMSUNG S7 EDGE, 10 casti SAMSUNG urmand a fi supusi procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) . Pentru fiecare din cei 21 de castigatori vor fi extrase cate doua rezerve, rezervele corespunzandand fiecarui castigator extras, conform ordinii de extragere.

Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati/contactati personal prin telefon in maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validare si pentru predarea-primirea premiului, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate si cardul de fidelitate PROFI cu care au efectuat achizitia produselor participante.

8.3. In cazul in care oricare din castigatori nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 5 zile lucratoare ulterioare datei extragerii prevazute in art. 8.1.), se va trece la contactarea rezervelor ,in ordinea extragerii acestora, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care rezerva aferenta fiecarui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

8.4. Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani la data extragerii.

8.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.6. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.7. Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna urmatoarele: datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa ), datele din cardul Profi si/sau numarul cardului Profi, locatia in care au fost acordate/inmanate premiile, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 si in intregul Regulament, si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

8.8. Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie ori cele privind acordarea / inmanarea/ validarea premiului , in toate aceste situatii organizatorii rezervandu-si dreptul de a nu acorda/a nu preda premiul si /sau de a realoca premiile.

8.9. Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare , predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.
a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare.


SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro / pagina facebook CAROLI Romania.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

ANEXA 1

LOCATII PARTICIPANTE LA CAMPANIA "Cremwurstii de la CAROLI au muuulta carne!”

Nr. Magazin Shop Type Denumire Charisma Adress
1001 STANDARD 1001 - B- BUCURESTI GHENCEA -PROFI ROM FOOD Bulevardul Ghencea, Nr. 38, Sector 6, Bucuresti
1003 STANDARD 1003 - B- BUCURESTI TIMISOARA -PROFI ROM FOOD Bulevardul Timisoara, Nr. 73, Sector 6, Bucuresti
1004 STANDARD 1004 - B- BUCURESTI PRELUNGIREA GHENCEA -PROFI Bulevardul Prelungirea Ghencea, Nr. 32, Sector 6, Bucuresti
1005 CITY 1005 - B- BUCURESTI MEHADIA -PROFI ROM FOOD Str. George Valsan, Nr. 22, sector 6, Bucuresti
1007 STANDARD 1007 - B- BUCURESTI RITMULUI -PROFI ROM FOOD Str. Ritmului, Nr.16, Sector 2, Bucuresti
1008 STANDARD 1008 - B- BUCURESTI PANTELIMON -PROFI ROM FOOD Soseaua Pantelimon, Nr. 92, sector 2, Bucuresti
1009 STANDARD 1009 - B- BUCURESTI BERCENI -PROFI ROM FOOD Soseaua Berceni, Nr. 8 bis, sector 4, Bucuresti
2002 STANDARD 2002 -TM- TIMISOARA STADE -PROFI ROM FOOD Str. Aries, Nr. 10, Timisoara
2003 STANDARD 2003 -TM- TIMISOARA ARTEX -PROFI ROM FOOD Calea Sagului, nr. 23, Timisoara
2004 STANDARD 2004 -TM- ARAD VLAICU -PROFI ROM FOO D Str. Aurel Vlaicu, Bl. Z 18-19, Arad
2005 STANDARD 2005 -BV- SF GHEORGHE -PROFI ROM FOOD Str. Miclos Imre, nr.6, Centrul Comercial Sugas, Sf. Gheorghe
2006 STANDARD 2006 -BV- BRASOV -PROFI ROM FOOD Str. Saturn Nr.1, Brasov
2007 STANDARD 2007 -CJ- MARASTI -PROFI ROM FOOD P-ta Marasti, Cluj-Napoca
2008 STANDARD 2008 -TM- ARAD -PROFI ROM FOOD P-ta Soarelui, Str. Voinicilor, Arad
2009 STANDARD 2009 -CJ- ORADEA -PROFI ROM FOOD B-dul Dacia (colt cu Progresul), Oradea, Jud. Bihor
2011 STANDARD 2011 -CJ- ZORILOR -PROFI ROM FOOD Cartierul Zorilor, Str. Observatorului, Cluj-Napoca
2012 STANDARD 2012 -CJ- GRIGORESCU -PROFI ROM FOOD Cartierul Grigorescu , Str. Fantanelelor ,Nr.5, Cluj-Napoca
2013 STANDARD 2013 -CJ- ALBA IULIA -PROFI ROM FOOD Str. Motilor, Alba-Iulia
2014 STANDARD 2014 -CJ- BISTRITA -PROFI ROM FOOD Str. Mihai Eminescu , Nr. 1-4, Bistrita
2017 STANDARD 2017 -TM- BICAZ -PROFI ROM FOOD Str. Ion Mihalache 25-27, Timisoara
2018 STANDARD 2018 -CJ- TG MURES -PROFI ROM FOOD Str. Pandurilor 50, Targu-Mures
2019 STANDARD 2019 -BV- M CIUC -PROFI ROM FOOD Str. Petofi Sandor nr. 18, Miercurea-Ciuc
2020 STANDARD 2020 - B- PLOIESTI MARASESTI -PROFI ROM FOOD B-dul Marasesti Nr 265 B, Ploiesti
2021 STANDARD 2021 - B- PLOIESTI MALU ROSU -PROFI ROM FOOD Malul Rosu Nr. 85, Ploiesti
2022 STANDARD 2022 -PT- HUNEDOARA -PROFI ROM FOOD B-dul Dacia, 27 bis (colt cu Caprioarei), Hunedoara
2023 STANDARD 2023 -PT- PETROSANI -PROFI ROM FOOD Str. 1 Decembrie 1918, Zona Parc Spital, Petrosani
2024 STANDARD 2024 -TM- RESITA -PROFI ROM FOOD B-dul Republicii, Nr.2, Fostul Complex Intim, Resita
2026 STANDARD 2026 -TM- LUGOJ -PROFI ROM FOOD Str. 20 Decembrie 1989, Nr. 39, Lugoj
2027 STANDARD 2027 -PT- TURNU SEVERIN-PROFI ROM FOOD Str. Walter Maracineanu, Nr. 6, Drobeta Turnu Severin
2028 STANDARD 2028 -PT- SIMERIA -PROFI ROM FOOD Str. Atelierelor FN, Simeria, jud. Hunedoara
2029 STANDARD 2029 -BC- ONESTI MERCUR -PROFI ROM FOOD Str. Mercur, Nr. 4, Onesti, jud. Bacau
2030 STANDARD 2030 -CJ- TARNAVENI -PROFI ROM FOOD Str. Republicii, Nr. 54, Tarnaveni, jud. Mures
2031 STANDARD 2031 -CJ- DEJ -PROFI ROM FOOD Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 10, Dej, jud. Cluj
2032 STANDARD 2032 -PT- DEVA -PROFI ROM FOOD Str. Mihai Eminescu, FN, Deva, jud. Hunedoara
2033 STANDARD 2033 -CJ- CAMPIA TURZII -PROFI ROM FOOD Str. 1 Decembrie 1918 FN, Campia Turzii, jud. Cluj
2034 STANDARD 2034 -CT- TOMIS NORD -PROFI ROM FOOD Str. Dispensarului, Nr. 18, Constanta
2035 STANDARD 2035 -CT- TOMIS 2 -PROFI ROM FOOD Str. Mircea cel Batran, Nr. 144, Constanta
2036 STANDARD 2036 -CT- ABATOR -PROFI ROM FOOD Str. Mangaliei, Nr. 76, Constanta
2037 STANDARD 2037 -CT- KM 4-5 -PROFI ROM FOOD Str. Liliacului, Nr. 1, Constanta
2038 STANDARD 2038 -CJ- GHERLA -PROFI ROM FOOD Str. Mihai Eminescu, Nr. 3, Gherla, jud. Cluj
2039 STANDARD 2039 - B- BUCURESTI MILITARI -PROFI ROM FOOD Str. Cernisoara, Nr. 45, Bl. O13, Sector 6, Bucuresti
2040 STANDARD 2040 -BC- FOCSANI -PROFI ROM FOOD B-dul Bucuresti, nr.11, Focsani
2041 STANDARD 2041 -PT- SLATINA -PROFI ROM FOOD Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 2, Slatina, jud. Olt
2042 STANDARD 2042 -PT- ORASTIE -PROFI ROM FOOD Str. Armatei, nr.1, Orastie
2043 STANDARD 2043 -PT- ROVINARI -PROFI ROM FOOD Str. Prieteniei, FN, Rovinari, jud. Gorj
2044 STANDARD 2044 -TM- BUZIAS -PROFI ROM FOOD Str. Principala, Nr. 10-12, Buzias, jud. Timis
2045 STANDARD 2045 -TM- JIMBOLIA -PROFI ROM FOOD Str. Republicii, Nr.23, Jimbolia, jud. Timis
2046 STANDARD 2046 -PT- COSTESTI -PROFI ROM FOOD Str. Victoriei, nr. 54, oras Costesti, jud. Arges
2047 STANDARD 2047 -PT- BAILESTI -PROFI ROM FOOD Str. Victoriei, Nr.87, Bailesti, jud. Dolj
2048 STANDARD 2048 -BC- IASI -PROFI ROM FOOD Str. Clopotari, Nr. 16-18-20, Iasi, jud. Iasi
2050 STANDARD 2050 -BC- RADAUTI -PROFI ROM FOOD P-ta Unirii, Nr. 5, Radauti, jud. Suceava
2051 STANDARD 2051 -CJ- SEINI -PROFI ROM FOOD P-ta Unirii, Nr. 24, Seini, jud. Maramures
2052 STANDARD 2052 -BC- C-LUNG MOLDOVENESC -PROFI ROM FOOD Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 2, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava
2054 STANDARD 2054 -CJ- AIUD -PROFI ROM FOOD Str. Transilvaniei, nr. 26, Aiud, jud Alba
2055 STANDARD 2055 -BC- MOINESTI -PROFI ROM FOOD Str. Tudor Vladimirescu Nr.239, Moinesti, Jud. Bacau
2057 STANDARD 2057 -CJ- GILAU -PROFI ROM FOOD Str. Principala Nr.960, Gilau, Jud.Cluj
2058 STANDARD 2058 -PT- PROFI DRAGASANI -PROFI ROM FOOD Str.Decebal Nr.6, Dragasani, Jud.Valcea
2059 STANDARD 2059 -PT- GAESTI -PROFI ROM FOOD Str. 13 Decembrie, Nr. 45, Gaesti, Jud. Dambovita
2060 STANDARD 2060 -PT- MIOVENI -PROFI ROM FOOD Bulevardul Dacia, nr. 1, Mioveni, jud. Arges
2061 STANDARD 2061 -CJ- CAMPENI -PROFI ROM FOOD Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2A, Campeni, jud. Alba
2062 STANDARD 2062 -PT- TARGOVISTE -PROFI ROM FOOD Bulevardu Unirii, nr. 6-8, Targoviste, jud. Dambovita
2063 STANDARD 2063 -TM- FAGET -PROFI ROM FOOD Calea Lugojului, nr.74, Faget, Jud. Timis
2064 STANDARD 2064 -BC- ROMAN -PROFI ROM FOOD Str. Roman Musat, bl. 33 (fosta str. Rahovei, bl 3), parter, Roman, Jud.Neamt
2065 STANDARD 2065 -BC- PASCANI -PROFI ROM FOOD Str. Stefan cel Mare, bl V1-3, parter, Pascani, jud. Iasi
2066 STANDARD 2066 -TM- OTELU ROSU -PROFI ROM FOOD Str. Revolutiei, nr. 164-166, Otelul Rosu, Jud. Caras Severin
2067 STANDARD 2067 -BC- MARASESTI -PROFI ROM FOOD Str. Republicii nr. 68, Incinta Pietei Agroalimentare, parter, Marasesti, Jud. Vrancea
2068 STANDARD 2068 -TM- TIMISOARA -PROFI ROM FOOD Str. Dacilor, nr. 25, parter, Timisoara, Jud. Timis
2069 STANDARD 2069 -PT- DEVA -PROFI ROM FOOD Bulevardul Decebal, Centrul Comercial Deva Mall, parter, Deva, Jud. Hunedoara
2070 STANDARD 2070 - B- BUCURESTI OZANA -PROFI ROM FOOD Str. Jean Steriadi nr. 11, Sector 3, Bucuresti Ozana
2071 STANDARD 2071 -PT- D.T. SEVERIN -PROFI ROM FOOD Str. Tudor Vladimirescu, nr. 106A, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti
2072 STANDARD 2072 - B- BUCURESTI MARGEANULUI -PROFI ROM FOOD Str. Margeanului, nr. 71, sector 5, Bucuresti
2073 STANDARD 2073 -PT- RAMNICU VALCEA -PROFI ROM FOOD Str. Mihai Eminescu, nr. 30, Ramnicu Valcea, jud. Valcea
2074 STANDARD 2074 -CJ- BAIA MARE -PROFI ROM FOOD B-dul Unirii nr. 8-10, Baia Mare, jud. Maramures
2075 STANDARD 2075 -PT- TURNU SEVERIN -PROFI ROM FOOD Str. Crisan, nr. 76, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti
2076 STANDARD 2076 -BC- COMANESTI -PROFI ROM FOOD Str. Republicii nr. 60, Comanesti, jud. Bacau
2077 STANDARD 2077 -BV- BRASOV RACADAU -PROFI ROM FOOD Str. Smeurei, nr.4, bl. A27, Brasov Racadau, jud. Brasov
2078 STANDARD 2078 -BC- ADJUD -PROFI ROM FOOD Str. Onesti, nr.1 A, Adjud, jud. Vrancea
2079 STANDARD 2079 - B- BUCURESTI SALAJAN -PROFI ROM FOOD B-dul Nicolae Grigorescu, nr.55, Bl. M1, Sector 3, Bucuresti Salajan
2080 STANDARD 2080 - B- BUCURESTI ORSOVA -PROFI ROM FOOD Str. Orsova, nr. 9A, sector 6, Bucuresti
2081 STANDARD 2081 -TM- INEU -PROFI ROM FOOD Ineu, B-dul Republicii, nr. 41, jud. Arad
2082 STANDARD 2082 - B- BUCURESTI PANTELIMON -PROFI ROM FOOD Pantelimon, nr.114, sector 2, Bucuresti
2083 STANDARD 2083 - B- BUCURESTI LIBERTATII -PROFI ROM FOOD B-dul Libertatii, nr.1A, bl.A1, sector 4, Bucuresti
2084 STANDARD 2084 -BV- BRASOV CERNA -PROFI ROM FOOD Complex Cerna, Str. Gloriei nr.11, Brasov
2085 LOCO 2085 -CJ- PANTICEU -PROFI ROM FOOD Comuna Panticeu, jud. Cluj
2086 STANDARD 2086 -PT- PETRILA -PROFI ROM FOOD Str. Tudor Vladimirescu, bl. 36D, Petrila, jud. Hunedoara
2087 STANDARD 2087 -PT- VULCAN -PROFI ROM FOOD B-dul Mihai Viteazu, nr.1A, Vulcan, jud. Hunedoara
2088 STANDARD 2088 -CJ- TG. MURES 2 -PROFI ROM FOOD Str. Gheorghe Doja, nr. 187, Targu Mures, Jud. Mures
2090 STANDARD 2090 -CJ- FLORESTI -PROFI ROM FOOD Str. Eroilor, nr. 70A, Floresti, Jud. Cluj
2091 STANDARD 2091 -BC - HARLAU -PROFI ROM FOOD Str. Petru Rares, nr.14, Harlau, Jud. Iasi
2092 STANDARD 2092 - B- PLOIESTI CARPATEX -PROFI ROM FOOD Str. Lupeni, nr.6, Bl.N14, Ploiesti, jud. Prahova
2093 STANDARD 2093 -BC- SUCEAVA UNITA -PROFI ROM FOOD Str. Nicolae Balcescu, nr. 4, Suceava-Unita, Jud. Suceava
2095 STANDARD 2095 - B- BUCURESTI RACOVITA -PROFI ROM FOOD Str. Emil Racovita, nr. 10A, bl. 19, sector 4, Bucuresti
2096 STANDARD 2096 -CJ- REGHIN -PROFI ROM FOOD Str. Mihai Viteazu, nr. 27, Reghin, jud. Mures
2097 STANDARD 2097 - B- SLOBOZIA -PROFI ROM FOOD Str. Episcopiei, nr.7, Slobozia, jud. Ialomita
2099 STANDARD 2099 - B- BUCURESTI DACIA -PROFI ROM FOOD B-dul Dacia,B-dul Dacia, nr. 150, bl.25B, Sector 2, Bucuresti
2100 STANDARD 2100 - B- DELI FRESH -PROFI ROM FOOD Str. Pajura, nr.7, sector 1, Bucuresti
2101 STANDARD 2101 -PT- TARGU JIU -PROFI ROM FOOD Str. 9 Mai, bl. 6, parter, Targu Jiu, Jud. Gorj
2103 STANDARD 2103 -TM- TIMISOARA IOSEFIN -PROFI ROM FOOD Blv. Regele Carol I nr. 1, parter, ap.21,Timisoara, jud. Timis
2104 STANDARD 2104 -TM- RECAS -PROFI ROM FOOD Str. Pietei, nr.5,Recas, jud. Timis
2106 STANDARD 2106 -BV- SIBIU TURNISOR -PROFI ROM FOOD Sos. Alba Iulia, bl. 14, parter, jud. Sibiu
2107 STANDARD 2107 -BV- SIBIU VALEA AURIE -PROFI ROM FOOD Str. Valea Aurie Nr.9, bl. 30, ap. 1, parter, jud. Sibiu
2108 STANDARD 2108 -BV- SIBIU V. ARON -PROFI ROM FOOD Str. Semaforului Nr.47, bl. 14 parter, jud. Sibiu
2109 STANDARD 2109 -BV- SIBIU CIRESICA -PROFI ROM FOOD Calea Cisnădiei, bl. 19, parter, jud. Sibiu
2110 STANDARD 2110 -BV - SIBIU STRAND -PROFI ROM FOOD Str. Bihorului Nr.17, bl. 15, ap. 6, parter, jud. Sibiu
2111 STANDARD 2111 -BV - SIBIU CEDONIA -PROFI ROM FOOD Str. Nicolae Iorga nr.52, jud. Sibiu
2112 STANDARD 2112 -CJ- ZALAU -PROFI ROM FOOD Bd.Mihai Viteazu,bl.Perla sc.A, nr.ap.41/I/II/3 jud.Salaj
2113 STANDARD 2113 -TM-LUGOJ -PROFI ROM FOOD Lugoj, Str. Mocionii, nr.15, jud. Timis
2114 STANDARD 2114 -BV- INTORSURA BUZAULUI -PROFI ROM FOOD Str. Mihai Viteazu nr.198, Intorsura Buzaului, jud. Covasna
2115 STANDARD 2115 -BC- PIATRA-NEAMT ORION -PROFI ROM FOOD 1 Mihai Viteazu St., jud Neamt
2116 STANDARD 2116 - B- URZICENI -PROFI ROM FOOD 5 Transilvaniei St., jud. Ialomita
2117 STANDARD 2117 -PT- CALAFAT -PROFI ROM FOOD Str. Tudor Vladimirescu nr.21, Calafat, jud Dolj
2118 CITY 2118 -TM- LIPOVEI -PROFI ROM FOOD Calea Sever Bocu nr.31, Timisoara, jud. Timis
2119 STANDARD 2119 -CJ- FLORA -PROFI ROM FOOD Str. Padin , Nr.20, Cluj- Napoca, jud. Cluj
2120 STANDARD 2120 -PT- CEAIR 2 -PROFI ROM FOOD Nicolae Grigorescu St, complex 'Doi Cocosi', Pitesti,jud Arges
2122 STANDARD 2122 -PT- CRAIOVA SIMPLON -PROFI ROM FOOD 27, 1 Decembrie 1918 St., jud Dolj
2123 STANDARD 2123 -PT- FIENI -PROFI ROM FOOD 28,Republicii St, jud. Dambovita
2125 STANDARD 2125 -TM- RESITA PIATA SUD -PROFI ROM FOOD 18 Horia St., Resita, Jud. Caras-Severin (Piata Resita Sud)
2127 STANDARD 2127 - B- BREAZA -PROFI ROM FOOD 21,Republicii St, jud. Prahova
2128 STANDARD 2128 - B- EREMIA GRIGORESCU -PROFI ROM FOOD 8 Eremia Grigorescu St, Ploiesti, Jud. Prahova
2126 STANDARD 2126 -TM- DETA -PROFI ROM FOOD 23,Victoriei St, Deta, Jud. Timis
2129 STANDARD 2129 - B- VIDELE -PROFI ROM FOOD 21 Soseaua Giurgiului, Videle, jud. Teleorman
2130 STANDARD 2130 - B- BARSANESTI -PROFI ROM FOOD 2B, Barsanesti St, sect.6, Bucuresti
2131 STANDARD 2131 -BV- SACELE -PROFI ROM FOOD Str. Viitorului, Nr.15, Sacele, Jud. Brasov
2132 STANDARD 2132 -BC- IASI DACIA -PROFI ROM FOOD Bld. DACIA , Nr.47-49, Bl.DD1-DD2,Iasi, jud.Iasi
2133 STANDARD 2133 -CJ- SATU MARE DECEBAL BON GIORNO -PROFI ROM FOOD Str.Decebal, Nr.23, Satu Mare, jud. Satu Mare
2134 STANDARD 2134 - B- SIRETULUI -PROFI ROM FOOD Brandusei St. Galati, jud. Galati
2135 STANDARD 2135 -BV- VICTORIEI -PROFI ROM FOOD B-dul Victoriei nr.2, jud.Brasov
2136 STANDARD 2136 -CJ- ALESD -PROFI ROM FOOD Str Unirii 26, Alesd, jud Bihor
2137 STANDARD 2137 -CT- TULCEA UNION -PROFI ROM FOOD Str Unirii 2, jud Tulcea
2138 STANDARD 2138 -TM- ARAD -PROFI ROM FOOD Piata Arenei, nr 7 ,Arad, jud Arad
2149 STANDARD 2149 -PT- PITESTI NEGOIU -PROFI ROM FOOD Calea Craiovei 109, Pitesti, jud Arges
2140 STANDARD 2140 -CJ- LUDUS -PROFI ROM FOOD Blv 1 Decembrie 1918, nr 30 Ludus, jud Mures
2141 STANDARD 2141 -BV- STEJARI SIBIU -PROFI ROM FOOD Str Stefan Cel Mare nr 47, Sibiu, jud Sibiu
2139 STANDARD 2139 - B- BRAILA IRIS -PROFI ROM FOOD Blv Dorobantilor, nr 50, Braila, jud Braila
2142 STANDARD 2142 -BC- FOCSANI UNIRII -PROFI ROM FOOD Str Unirii 18,Focsani, jud Vrancea
2143 STANDARD 2143 -PT- CAMPULUNG MUSCEL -PROFI ROM FOOD Str Gruiului 63,bl D18a 2,parter, Campulung Muscel, jud Arges
2145 STANDARD 2145 -CJ- OLIMPIA -PROFI ROM FOOD St Mehedinti 82,Cluj Napoca, jud Cluj
2146 STANDARD 2146 -CJ- ABRUD -PROFI ROM FOOD St. Republicii R3-R4, Abrud, jud Alba
2147 STANDARD 2147 -PT- TG. JIU PIATA MICA -PROFI ROM FOOD Blvd. Alexandru Ioan Cuza nr. 23, parter, Piata 9 Mai, jud. Gorj
2098 STANDARD 2098 -CJ- TG. MURES 22 DEC. -PROFI ROM FOOD Blvd 22 Decembrie 1989, nr 35, jud Mures
2148 STANDARD 2148 -PT- PITESTI GAVANA -PROFI ROM FOOD Blvd. 1 Decembrie 1918, nr 12, Bl M4, jud Arges
2150 STANDARD 2150 - B- GALATI ANCORA -PROFI ROM FOOD Str. Rosiori , Complex Comercial Ancora, Mazepa 1, jud Galati
2151 STANDARD 2151 - B- CALEA VACARESTI -PROFI ROM FOOD Calea Vacaresti nr 176-178
2152 CITY 2152 - B- CALEA RAHOVEI -PROFI ROM FOOD Calea Rahovei 355, sector 5, Bucuresti
2156 STANDARD 2156 - B- SALAJ -PROFI ROM FOOD Soseaua Salaj nr 133, sector 5, Bucuresti
2155 STANDARD 2155 -BC- IASI PACURARI -PROFI ROM FOOD Str Pacurari, bl 589, jud Iasi
2153 STANDARD 2153 -BC- BALCESCU -PROFI ROM FOOD Str Nicolae Balcescu, nr 1, Bacau
2154 STANDARD 2154 -PT- TARGU JIU PARANG -PROFI ROM FOOD Str Victoriei, nr 44, Parang
2164 STANDARD 2164 - B- GALATI COSBUC -PROFI ROM FOOD Blv George Cosbuc, Tiglina II
2089 STANDARD 2089 -BC- BACAU MIORITEI -PROFI ROM FOOD Str. Mioritei nr. 11
2157 CITY 2157 -CJ- SIRENA -PROFI ROM FOOD Str. Clabucet nr. 5, ap 44, parter Cluj
2158 CITY 2158 -CJ- IOANA -PROFI ROM FOOD Blvd, Nicolae Titulescu, nr. 18, ap 81B, parter, Cluj Napoca
2159 CITY 2159 -CJ- ALINA -PROFI ROM FOOD Blvd Nicolae Titulescu, nr. 163, parter, Cluj Napoca
2160 CITY 2160 -CJ- CRINA -PROFI ROM FOOD Str. Viilor, nr. 40, Cluj Napoca
2161 CITY 2161 -CJ- ADINA -PROFI ROM FOOD Str. 21 Decembrie 1989, nr. 133, sc 3, ap 120, Cluj Napoca
2162 STANDARD 2162 -CJ- MERCUR -PROFI ROM FOOD Str. Detunata, nr.1, ap 10, Cluj Napoca
2165 STANDARD 2165 - B- FILIPESTII DE PADURE -PROFI ROM FOOD Str.Principala nr 832
2166 STANDARD 2166 -TM- SANTANA -PROFI ROM FOOD Str Muncii, nr 85, Arad
2167 STANDARD 2167 -BV- SIBIU TEREZIAN -PROFI ROM FOOD Str. Lunga, nr. 63, Sibiu
2168 STANDARD 2168 -CJ- SATU MARE -PROFI ROM FOOD Blv. Closca nr. 33, Satu Mare
2169 STANDARD 2169 - B- ROSIORII DE VEDE -PROFI ROM FOOD Str Rahovei, bl 101, Rosiorii de Vede, jud Teleorman
2170 STANDARD 2170 -CJ- SIGHISOARA -PROFI ROM FOOD Str Hermann Oberth nr 16, Sighisoara, jud Mures
2171 STANDARD 2171 - B- ZIMNICEA -PROFI ROM FOOD Str Kogalniceanu nr 25-25A, jud Teleorman
2172 STANDARD 2172 -CJ- PRUNDU BARGAULUI -PROFI ROM FOOD 136 Principala St. ,Jud.Bistrita Nasaud
2173 CITY 2173 - B- DRUMUL TABEREI -PROFI ROM FOOD Drumul Taberei nr 90-92
2174 STANDARD 2174 -BV- TOPLITA -PROFI ROM FOOD Str Nicolae Balcescu, bl D, Toplita, jud Harghita
2175 STANDARD 2175 - B- GALATI CONSTRUCTORILOR -PROFI ROM FOOD Constructorilor St., Tiglina II , Jud. Galati
2176 STANDARD 2176 -BV- FAGARAS -PROFI ROM FOOD Str Mihai Eminescu nr 26, Brasov
2177 CITY 2177 -CJ- ION MESTER -PROFI ROM FOOD Str. Ion Mester Nr.5 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
2178 STANDARD 2178 -CJ- IULIU MANIU BAIA MARE -PROFI ROM FOOD Str Iuliu Maniu nr 5, Baia Mare, Jud. Maramures
2179 STANDARD 2179 -CJ- HUEDIN 2 -PROFI ROM FOOD Str. Republicii nr.8, Huedin, Jud. Cluj
2180 STANDARD 2180 - B- BRAILA VIDIN -PROFI ROM FOOD Calea Galati nr. 3-5, Braila, Jud. Braila
2181 STANDARD 2181 -PT- CRAIOVA NOVACI -PROFI ROM FOOD Str Brazda lui Novaci, nr 66, unitatea 7, complex vechi, Craiova, jud Dolj
2182 STANDARD 2182 -BV- BRASOV TRIAJ -PROFI ROM FOOD Str. Harmanului Nr. 63, BL1 A, Brasov, Jud. Brasov
2183 STANDARD 2183 -BC- IASI NICOLINA -PROFI ROM FOOD SOS Nicolina Nr.3, Bl. 928B, scara B, Iasi, Jud. Iasi
2185 CITY 2185 -BV- BRASOV CALEA BUCURESTI -PROFI ROM FOOD St Calea Bucuresti nr 90 Brasov,
2186 STANDARD 2186 -CJ- BAIA MARE DECEBAL -PROFI ROM FOOD 11 Decebal St., Baia Mare, Jud. Maramures
2187 STANDARD 2187 - B- PLOIESTI STREIULUI -PROFI ROM FOOD 1A Streiului St. Ploiesti, Jud. Prahova
2188 CITY 2188 - B- PLOIESTI CHIMIEI -PROFI ROM FOOD Str.Chimiei, nr. 5, jud. Prahova.
2189 STANDARD 2189 - B- URLATI -PROFI ROM FOOD Str. 1 Mai, nr. 68, jud. Prahova.
2190 CITY 2190 -BV- BRASOV GRIVITEI -PROFI ROM FOOD B-dul Grivitei, nr. 65, bl. 47, jud. Brasov
2191 STANDARD 2191 -CJ- BIHARIA -PROFI ROM FOOD Str. Cetatii, nr. 154, jud. Bihor
2193 STANDARD 2193 - B- BUCURESTI -PROFI ROM FOOD Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei,Sos Berceni, Sector 4, Bucuresti
2194 STANDARD 2194 -PT- TARGOVISTE -PROFI ROM FOOD Str. I.C. Bratianu, nr. 32B, bl. C1, parter, jud. Dambovita
2195 STANDARD 2195 - B- TURNU MAGURELE -PROFI ROM FOOD 30 Mihai Bravu St., Turnu Magurele, Teleorman
2196 CITY 2196 -BV- SFANTU GHEORGHE SPORTURILOR -PROFI ROM FOOD Str. Sporturilor, nr. 11, jud. Covasna
2197 CITY 2197 -CJ- CLUJ DUNARII -PROFI ROM FOOD Str Dunarii, Nr 22, Jud. Cluj
2198 STANDARD 2198 - B- ALEXANDRIA -PROFI ROM FOOD Alexandria, Str. Libertatii nr.1-4, bl. A4, jud. Teleorman
2199 STANDARD 2199 -TM- TIMISOARA BUZIASULUI -PROFI ROM FOOD Calea Buziasului, nr. 28, jud. Timis
2200 STANDARD 2200 -TM- TIMISOARA LIDIA -PROFI ROM FOOD Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 92, jud. Timis
2201 STANDARD 2201 - B- RAMNICU SARAT -PROFI ROM FOOD Str. Victoriei, nr. 2, jud. Buzau
2202 STANDARD 2202 -CJ- HUEDIN -PROFI ROM FOOD Str. Morii, nr. 1, jud. Cluj
2203 CITY 2203 -BC- BOTOSANI -PROFI ROM FOOD Str. Grivita, nr. 7, jud. Botosani
2204 STANDARD 2204 -TM- SANICOLAUL MARE -PROFI ROM FOOD Str. Republicii, nr. 2,
2206 STANDARD 2206 -BC- BOTOSANI STEFAN CEL MARE -PROFI ROM FOOD Str. Stefan cel Mare, nr. 2, Bl H2-H3, jud. Botosani
2207 STANDARD 2207 -BC- BOTOSANI BUCOVINA -PROFI ROM FOOD Str. Bucovina, nr. 8, Sc. D, jud. Botosani
2208 STANDARD 2208 -BV- SFANTU GHEORGHE CIOFLEC -PROFI ROM FOOD Str. Romulus Cioflec, bl.33, sc. B, jud. Covasna
2209 CITY 2209 -BV- BUSTENI COSTILA -PROFI ROM FOOD Str. Libertatii, nr. 85, jud. Prahova
2210 STANDARD 2210 -CJ- SALONTA -PROFI ROM FOOD Piata Libertatii, nr. 14, jud Bihor
2211 STANDARD 2211 -BC- BACAU APRODU -PROFI ROM FOOD Str. Aprodu Purice, nr. 11, Bl. 11, Sc. C, jud Bacau
2212 STANDARD 2212 -BC- BOTOSANI PRIMAVERII -PROFI ROM FOOD Str. Primaverii, nr. 15, Bl. 24, Sc.B, jud. Botosani
2213 STANDARD 2213 -CJ- LIVADA -PROFI ROM FOOD Livada, Str. Satu Mare, nr. 3, jud Satu Mare
2214 STANDARD 2214 -PT- CRAIOVA SARBU -PROFI ROM FOOD Adresa 7A I.D. Sarbu St., Craiova, Dolj
2215 CITY 2215 -CJ- CLUJ VLAICU -PROFI ROM FOOD Adresa 27 Aurel Vlaicu St., Cluj-Napoca, Cluj
2216 STANDARD 2216 - B- GIURGIU PIATA -PROFI ROM FOOD Adresa PIATA,COMERTULUI nr.48, GIURGIU,Jud.GIURGIU
2217 STANDARD 2217 -PT- CORABIA RADULESCU -PROFI ROM FOOD Adresa 27 IH Radulescu nr.4, Corabia, Jud. Olt
2218 STANDARD 2218 - B- GIURGIU TINERETULUI -PROFI ROM FOOD Adresa Tineretului nr 55 A,Giurgiu,Jud. Giurgiu
2219 STANDARD 2219 -BC- BOTOSANI ENESCU -PROFI ROM FOOD Str. George Enescu nr. 44, bl. T94
2220 STANDARD 2220 -BV- ZARNESTI METIANU -PROFI ROM FOOD Str. Mitropolit Ioan Metianu, nr.4
2221 STANDARD 2221 -PT- DEVA 22 -PROFI ROM FOOD Str. 22 Decembrie, nr. 110
2222 CITY 2222 -CJ- ORADEA CAZABAN -PROFI ROM FOOD Adresa str.Erofte Grigore nr.3, bl. AN 36 , Oradea, Jud. Bihor
2223 STANDARD 2223 -CJ- DECEBAL BORSA -PROFI ROM FOOD Adresa DECEBAL 2 ST., Borsa, Maramures
2224 CITY 2224 -CT- CONSTANTA CARAGIALE -PROFI ROM FOOD Adresa I.L. Caragiale, St. No. 14, Constanta
2225 CITY 2225 - B- PAJURA -PROFI ROM FOOD Adresa 24 Pajura St, district 1 , Bucuresti
2226 CITY 2226 - B- MOGOSOAIA -PROFI ROM FOOD Adresa 1A Bucuresti-Targoviste, Mogosoaia, Ilfov
2227 STANDARD 2227 -PT- CARACAL -PROFI ROM FOOD Adresa str. Iancu Jianu nr.14 colt cu Mieilor nr.3., Caracal , Olt
2228 CITY 2228 -CJ- BUNEXIN ORADEA -PROFI ROM FOOD Adresa 1A 55 Razboieni St., Oradea, Bihor
2229 STANDARD 2229 -CJ- TURDA -PROFI ROM FOOD Adresa Str. Tineretului nr.4,bl. A 83, Turda, Cluj
2230 CITY 2230--TM- TIMISOARA BALCESCU -PROFI ROM FOOD Adresa Piata N. Balcescu 2, Timisoara, Timis
2231 STANDARD 2231 -BV- MEDIAS -PROFI ROM FOOD Adresa 9 Blajului St. bloc 68, Medias, Sibiu
2232 STANDARD 2232 - B- PIATA COVASNA -PROFI ROM FOOD Adresa Piata Covasna-Str. Covasna nr. 3BIS, S4, Bucuresti
2233 STANDARD 2233 -BC- IASI VOIEVOZILOR -PROFI ROM FOOD Adresa Piata Voievozilor , nr 8-9 Bloc X6 bis, Iasi
2234 CITY 2234 -CJ- SIGHISOARA ROZELOR -PROFI ROM FOOD Str. Rozelor, nr. 1 A,
2235 STANDARD 2235 -CT- MANGALIA STEFAN CEL MARE -PROFI ROM FOOD Str. Stefan cel Mare, nr.16,
2236 CITY 2236 -CT- SOVEJA -PROFI ROM FOOD Adresa 54 Soveja St. Contanta, Constanta
2237 CITY 2237 - B- PLOIESTI BLV BUCURESTI -PROFI ROM FOOD Adresa 9, Bl. 8A Blv. Bucuresti, Ploiesti, Prahova
2238 STANDARD 2238 -BC- IASI -PROFI ROM FOOD Str. Han Tatar, Nr.6, Iasi
2239 STANDARD 2239 -PT- PITESTI TRIVALE -PROFI ROM FOOD Adresa Str. Libertatii nr 44, Pitesti, Jud. Arges
2240 STANDARD 2240 -BV- CISNADIE -PROFI ROM FOOD Adresa FN, Stejarului St., Cisnadie, Sibiu
2241 STANDARD 2241 -CJ- TG MURES PARANGULUI -PROFI ROM FOOD Adresa 15-17 Paranagului, Tg. Mures, Mures
2242 CITY 2242 -PT- PITESTI RAZBOIENI -PROFI ROM FOOD Adresa Piata Razboieni, Strada Complex Alimentar , Jud Arges
2243 CITY 2243 -PT- PITESTI GAVANA 2 -PROFI ROM FOOD Adresa Complex Albina, bloc C 15, parter , 8 Paltinului St., Arges
2244 STANDARD 2244 -BV- BARAOLT -PROFI ROM FOOD Adresa Baraolt, FN Trandafirilor St., Covasna
2245 STANDARD 2245 -CJ- SOMCUTA MARE -PROFI ROM FOOD Adresa: 19 /A-Republicii St., Somcuta Mare , Maramures
2246 STANDARD 2246 -BV- MEDIAS TRANSILVANIEI -PROFI ROM FOOD Adresa: 4 Mihai Eminescu st., Sibiu
2247 CITY 2247 -BC- IASI CIURCHI -PROFI ROM FOOD 121 Ciurchi St., Iasi,
2248 STANDARD 2248 -PT- DROBETA TURNU SEVERIN 4 -PROFI ROM FOOD 1 Numa Pompiliu St., Dr. T. Severin, Mehedinti
2249 CITY 2249 -PT- TARGOVISTE MICRO IV -PROFI ROM FOOD 64, C-tin Brancoveanu St.Dambovita
2250 STANDARD 2250 -CJ- FLORESTI SOMESULUI -PROFI ROM FOOD str.Somesului FN, Floresti Cluj
2251 STANDARD 2251 -CT- CONSTANTA P-TA GRIVITA -PROFI ROM FOOD Str Mihaileanu, Complex Comercial Piata Grivitei, Constanta
2252 STANDARD 2252 -CJ- OCNA MURES -PROFI ROM FOOD 31 Nicolae Iorga St. Ocna Mures, Alba
2253 STANDARD 2253 -PT- BRAD REPUBLICII -PROFI ROM FOOD 3 Republicii st., Brad, Hunedoara
2254 STANDARD 2254 -PT- DABULENI -PROFI ROM FOOD 7 Unirii St., Dabuleni,Dolj
2255 CITY 2255 -CJ- ORADEA SOVATA -PROFI ROM FOOD Sovata 50 St., Oradea, Bihor
2256 STANDARD 2256 -CT- CONSTANTA TOMIS -PROFI ROM FOOD 318 Tomis Blv. Constanta, Constanta
2257 STANDARD 2257 - B- TANDAREI -PROFI ROM FOOD Calea Bucuresti nr. 200, Ialomita
2258 STANDARD 2258 -CJ- SATU MARE MILCOV -PROFI ROM FOOD Aleea Milcov St, Bl. T6B, Satu Mare; Satu Mare
2259 STANDARD 2259 -CJ- SATU MARE BRANDUSA -PROFI ROM FOOD 18-20 Brandusa St, Satu Mare; Satu Mare
2260 STANDARD 2260 -PT- SLATINA TOAMNEI -PROFI ROM FOOD Str. Toamnei, nr.6, Slatina, Jud. Olt
2261 STANDARD 2261 -CT- CONSTANTA CET -PROFI ROM FOOD Aleea Egretei 16, Constanta, Constanta
2262 STANDARD 2262 -TM- ARAD IULIU MANIU -PROFI ROM FOOD 1-3 Iuliu Maniu, Arad, Jud. Arad
2263 STANDARD 2263 -PT- HUNEDOARA BICAZ-PIATA -PROFI ROM FOOD 2 Bicaz St., Hunedoara, Hunedoara
2264 STANDARD 2264 -TM- TIMISOARA COMPLEX STUDENTESC -PROFI ROM FOOD 2 Aleea Studentilor, Timisoara, Timis
2265 CITY 2265 -CJ- CLUJ PEANA -PROFI ROM FOOD Str. Peana, nr. 18, Cluj
2266 CITY 2266 -TM- TIMISOARA ARDEALUL (FREIDORF) -PROFI ROM FOOD Str. Ardealul nr 2/4, Timisoara, Timis
2267 STANDARD 2267 -BV- RUPEA REPUBLICII (ROMTELECOM) -PROFI ROM FOOD 141 Republicii St., Rupea, Brasov
2268 CITY 2268 -TM- TIMISOARA SAGULUI -PROFI ROM FOOD Calea Sagului nr.55, Timisoara, Jud. Timis
2269 CITY 2269 -BV- AZUGA RITIVOIU -PROFI ROM FOOD Str. Ritivoiu, nr. 11, Azuga
2270 CITY 2270 -TM- GHEORGHE LAZAR -PROFI ROM FOOD 33 Gh Lazar St. Timisoara, Timis
2271 STANDARD 2271 -TM- LIPOVA (TIMISORII) -PROFI ROM FOOD Str. Timisorii, FN, Lipova, Arad
2272 STANDARD 2272 - B- BUCURESTI LIVEZILOR -PROFI ROM FOOD Aleea Livezilor, nr. 27A, sector 6, Bucuresti
2273 STANDARD 2273 -PT- TURCENI SANATATII -PROFI ROM FOOD Str. Sanatatii, FN, Turceni, Jud Gorj
2274 CITY 2274 - B- BUCURESTI PANTELIMON -PROFI ROM FOOD Sos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, parter,Bucuresti
2275 CITY 2275 -CJ- ALBA IULIA TOPORASILOR -PROFI ROM FOOD Str. Toporasilor, nr. 74,Alba Iulia
2276 STANDARD 2276 -CJ- NEGRESTI OAS PIETEI -PROFI ROM FOOD Str. Pietei, nr. 1A,Negresti Oas
2277 STANDARD 2277 -PT- MORENI PANTEA -PROFI ROM FOOD Str. CPT. Ion Pantea, nr. 12,Moreni
2278 STANDARD 2278 -CT- TULCEA 2 -PROFI ROM FOOD Str. Mica FN, Str. Pacii FN, Str. Gavrilov Corneliu nr. 91,Tulcea
2279 STANDARD 2279 -BC- BUHUSI REPUBLICII -PROFI ROM FOOD Str. Republicii, nr. 1, la parterul Complexului Comercial "Eficient",Buhusi
2280 STANDARD 2280 -BC- BACAU MILCOV -PROFI ROM FOOD Str. Milcov, nr.134, scara A-B,Bacau
2281 CITY 2281 - B- BUCURESTI MORUZZI -PROFI ROM FOOD Str. Alexandru Morruzzi Voievod, nr. 14,Bucuresti
2282 STANDARD 2282 -PT- TOPOLOVENI PARCULUI -PROFI ROM FOOD Str. Parcului, nr. 14,Topoloveni
2283 CITY 2283 -TM- TIMISOARA CETATII -PROFI ROM FOOD Blv. Cetatii, nr. 79,Timisoara
2284 STANDARD 2284 - B- PLOPENI -PROFI ROM FOOD Str. Democratiei , Nr. 3A,Plopeni
2285 LOCO 2285 - B- MATCA -PROFI ROM FOOD Com. Matca Str. Principala nr.697, Jud. Galati
2286 STANDARD 2286 -PT- SIBIU DORULUI -PROFI ROM FOOD Str.Dorului Nr.20, Sibiu, Jud. Sibiu
2287 STANDARD 2287 -TM- PECICA -PROFI ROM FOOD Str. 2, Nr. 175, Pecica, Jud. Arad
2288 STANDARD 2288 - B- NEHOIU -PROFI ROM FOOD Calea Mihai Viteazul, no 43 bis, bl.30, Nehoiu , Buzau county
2289 CITY 2289 -BC- SUCEAVA SLATIOAREI -PROFI ROM FOOD Strada Slatioarei, nr 1, Suceava, Jud. Suceava
2290 CITY 2290 -PT- PITESTI TUDOR -PROFI ROM FOOD Str. Tudor Vladimirescu, nr. 13B
2291 LOCO 2291 -BC- ODOBESTI -PROFI ROM FOODI Str. Stefan cel Mare, nr. 41
2292 STANDARD 2292 - B- PLOIESTI DELTA -PROFI ROM FOOD Str. Deltei, nr. 1
2293 STANDARD 2293 -BC- ONESTI VICTORIA SHOPPING CITY -PROFI ROM FOOD Bd. Oituz, nr. 19, Jud Bacau
2294 STANDARD 2294 - B- BRAILA MARGARETELOR -PROFI ROM FOOD Aleea Margaretelor, nr.1, cartier Obor
2295 CITY 2295 -TM- TIMISOARA ASTRILOR -PROFI ROM FOOD Str. Astrilor, nr. 20-26
2296 STANDARD 2296 -BC- IASI INDEPENDENTEI -PROFI ROM FOOD B-dul Independentei, nr. 1A
2298 LOCO 2298 -TM- GATAIA -PROFI ROM FOOD Str. Republicii, Nr. 84/A/1
2299 STANDARD 2299 - B- MIZIL -PROFI ROM FOOD Str. Blajului, Nr.1, bB. 23
2300 STANDARD 2300 - B- GALATI SIDERURGISTILOR (CE MARKET) -PROFI ROM FOOD Siderurgistilor nr. 42, bl. M4A, Micro 14, Galati, Jud. Galati
2301 STANDARD 2301 -TM- RESITA REPUBLICII -PROFI ROM FOOD 13-15 Republicii blv., Resita, Caras Severin County
2302 STANDARD 2302 -CT- MACIN -PROFI ROM FOOD Str. 1 Decembrie nr. 40, Macin, Jud. Tulcea
2303 STANDARD 2303 -PT- GAESTI 1 DECEMBRIE -PROFI ROM FOOD 1 Decembrie, nr 32, Gaesti, Jud. Dambovita
2304 STANDARD 2304 -CJ- ZLATNA UNIRII -PROFI ROM FOOD Piata Unirii,nr.2, Zlatna, Alba County
2305 LOCO 2305 -BV- BALAN -PROFI ROM FOOD 27/A,1Decembrie,str.Balan, Jud. Harghita
2306 CITY 2306 -TM- DOROBANTILOR -PROFI ROM FOOD Calea Dorobantilor nr. 3, Timisoara, Jud. Timis
2307 STANDARD 2307 -BC- PANCIU PORUMBESCU -PROFI ROM FOOD 12, Ciprian Porumbescu St. Panciu, Vrancea County
2308 CITY 2308 -CJ- ORADEA DACIA -PROFI ROM FOOD 40,Dacia Blv,Oradea, Bihor County
2309 STANDARD 2309 - B- BUZAU OBOR -PROFI ROM FOOD Str. Obor, D2 ,BAZAR, Buzau, Jud. Buzau
2310 STANDARD 2310 -CJ- DEJ -PROFI ROM FOOD Piata 16 Februarie No.3, Dej, Jud. Cluj
2311 STANDARD 2311 -PT- IZBICENI -PROFI ROM FOOD 9 Pietei St., Izbiceni,Jud. Olt
2312 CITY 2312 -TM- ARAD MIORITA -PROFI ROM FOOD Str. Abrud nr.105 A, Arad, Jud. Arad
2313 CITY 2313 -BC- BACAU CARPATI -PROFI ROM FOOD 15, Carpati Street, Bacau City, Bacau County
2314
2315 LOCO 2315 -CJ- TINCA -PROFI ROM FOOD 75,Republicii St, Tinca, Bihor County
2316 STANDARD 2316 - B- CALARASI -PROFI ROM FOOD Strada Prelungirea Bucuresti 2, Calarasi, Jud. Calarasi
2317 LOCO 2317 -PT- SEGARCEA -PROFI ROM FOOD 78 Republici Str., Bl. J1-J2
2318 CITY 2318 -TM- TIMISOARA REVOLUTIEI -PROFI ROM FOOD Bd. Revolutiei nr. 7, Timisoara, Jud. Timis
2319 CITY 2319 -BC- SUCEAVA GHE. DOJA -PROFI ROM FOOD 135, Gheorghe Doja Suceava City, Suceava County
2320 LOCO 2320 -CJ- MIERCUREA NIRAJULUI -PROFI ROM FOOD 46, Piata Teilor str,Miercurea Nirajului,Mures county
2321 CITY 2321 -CJ- ORADEA CANTACUZINO -PROFI ROM FOOD 21,I.Cantacuzino St.
2322 STANDARD 2322 -PT- BUMBESTI JIU -PROFI ROM FOOD 8 Grigore Alexandru Ghica st., Bumbesti Jiu, Gorj County
2323 LOCO 2323 -TM- LOVRIN -PROFI ROM FOOD Lovrin 208, Timis County
2324 STANDARD 2324 -CJ- BAIA MARE COSMONAUTILOR -PROFI ROM FOOD Str. Cosmonautilor FN, Baia Mare
2325 STANDARD 2325 -CJ- BAIA MARE BARAJULUI -PROFI ROM FOOD Str.Barajului FN , Baia Mare
2326 STANDARD 2326 -CJ- BAIA MARE MELODIEI -PROFI ROM FOOD St. Melodiei FN, Baia Mare
2327 STANDARD 2327 -CT- MANGALIA ROZELOR -PROFI ROM FOOD Str. Rozelor, Bl C 18, Mangalia, Jud. Constanta
2328 STANDARD 2328 -BC- BARLAD HOTIN -PROFI ROM FOOD 9 Hotin Street, Barlad,Vaslui County
2329 CITY 2329 -TM- ARAD PADIS -PROFI ROM FOOD Str. Lucian Blaga nr.2, Arad, Jud. Arad
2330 STANDARD 2330 -TM- MEHALA -PROFI ROM FOOD 2 Ovidiu Balea St., Timisoara, Jud. Timis
2331 STANDARD 2331 -PT- BAIA DE ARAMA -PROFI ROM FOOD Str. Tudor Vladimirescu nr.24, Baia de Arama, Jud. Mehedinti
2332 STANDARD 2332 -CJ- SANGEORZ BAI -PROFI ROM FOOD DN 17 D,Sangeorz-Bai,Bistrita-Nasaud county
2333 STANDARD 2333 -BC- FOCSANI REPUBLICII -PROFI ROM FOOD Blv. Republicii nr.82, Focsani, Jud. Vrancea
2334 LOCO 2334 -TM- ANINA -PROFI ROM FOOD Str. Sfanta Varvara, nr. 51, Anina , Jud. Caras-Severin
2335 STANDARD 2335 -BC- IASI CAROL -PROFI ROM FOOD Blvd. Carol Nr 48, Iasi City, Iasi County.
2336 LOCO 2336 -CJ- AGHIRESU FABRICII -PROFI ROM FOOD 345 Principala st., Aghiresu-Fabrici, Cluj county
2337 STANDARD 2337 -BC- BARLAD (PRIMAVERII) -PROFI ROM FOOD Str. Primaverii nr.2, Barlad, Jud. Vaslui
2338 STANDARD 2338 -CT- TULCEA ISACCEI -PROFI ROM FOOD Tulcea, str. Isaccei, nr. 45, jud. Tulcea
2339 CITY 2339 -TM- TIMISOARA GODEANU -PROFI ROM FOOD Timisoara, str. Martir Gabriela Tako, nr.4, jud. Timis
2340 LOCO 2340 -TM- SEBIS -PROFI ROM FOOD Sebis, b-dul. Victoriei, nr.7, jud, Arad
2341 STANDARD 2341 - B- TARGU BUJOR HAGIU -PROFI ROM FOOD Targu Bujor, str. Grigore Hagiu, nr. 3, jud. Galati
2342 LOCO 2342 -PT- VANJU MARE -PROFI ROM FOOD Vanju Mare, str. Republicii, nr. 80, jud. Mehedinti
2343 STANDARD 2343 -CJ- NASAUD GRANICERILOR -PROFI ROM FOOD Nasaud, b-dul. Granicerilor, nr. 34, jud. Bistrita-Nasaud
2344 STANDARD 2344 -BC- MARGINEA -PROFI ROM FOOD Principala Street, Marginea Village, Suceava County
2345 LOCO 2345 -CJ- CAVNIC -PROFI ROM FOOD Cavnic ,22 Decembrie 12 St, Maramures County
2346 CITY 2346 -PT- PETROSANI 2 -PROFI ROM FOOD Str. 1 Decembrie 1918, nr.90. Petrosani, Jud. Hunedoara
2347 STANDARD 2347 -BC- BICAZ BARAJULUI -PROFI ROM FOOD Str. Barajului NR. 2A, Bicaz, Jud. Neamt
2348 STANDARD 2348 - B- 1 DECEMBRIE PRUNILOR -PROFI ROM FOOD 2C Prunilor St. Piata Alba Iulia- 1 Decembrie, Jud. Ilfov
2349 CITY 2349 -BC- IASI STEJAR -PROFI ROM FOOD Iasi, str. Stejar, nr. 13, jud Iasi
2350 STANDARD 2350 -PT- RAMNICU VALCEA TRAIAN -PROFI ROM FOOD Ramnicu Valcea, Calea lui Traian, nr. 156-158, Complex Nord, jud Valcea
2351 CITY 2351 -TM- TIMISOARA POMICULTURII -PROFI ROM FOOD Timisoara, str. Pomiculturii, nr. 23, jud. Timis
2352 STANDARD 2352 -PT- PITESTI NEGRU VODA -PROFI ROM FOOD Pitesti, str. Negru Voda, nr. 2-4, jud. Arges
2353 STANDARD 2353 -CJ- TARGU MURES ROMULUS -PROFI ROM FOOD Targu Mures str. Romulus Guga 1, Tg. Mures, Mures county
2354 CITY 2354 -CT- CONSTANTA BADEA CARTAN -PROFI ROM FOOD 14, Badea Cartan Str.,Constanta , Jud. Constanta
2355 CITY 2355 -BV- BRASOV ION CREANGA -PROFI ROM FOOD No. 13, Ion Creanga Str. Brasov, Brasov County
2356 CITY 2356 -BC- BACAU BICAZ -PROFI ROM FOOD Str. Bicaz nr. 21, Bacau, Jud. Bacau
2357 STANDARD 2357 -CJ- BLAJ REPUBLICII -PROFI ROM FOOD Republicii bld., 53,Blaj,Alba county
2358 STANDARD 2358 -CT- MEDGIDIA POPORULUI -PROFI ROM FOOD Medgidia, str. Poporului, nr. 60A, jud. Constanta
2359 Principala str., 857 no.,Sangeorgiu de Mures,Mures
2360 CITY 2360 -PT- PITESTI CALEA DRAGASANI -PROFI ROM FOOD Calea Dragasani, nr 5, Pitesti, Jud. Arges
2361 CITY 2361 -BC- RADAUTI BOGDAN VODA -PROFI ROM FOOD 68 Bogdan Voda St. Radauti, Jud. Suceava
2362 CITY 2362 -BC- BACAU COCEA -PROFI ROM FOOD 19B, Iosif Cocea Street, Bacau, Jud. Bacau
2363 STANDARD 2363 -CJ- BECLEAN LIBERTATII -PROFI ROM FOOD 2 Piata Libertatii str.,Beclean, Jud.Bistrita-Nasaud
2364 STANDARD 2364 -PT- LUPENI PACII -PROFI ROM FOOD 1 Pacii Blv, Lupeni, Jud. Hunedoara
2365 LOCO 2365 -CT- MAHMUDIA -PROFI ROM FOOD Mahmudia, str. Mahmudia, nr. 8D, jud. Tulcea
2366 CITY 2366 -CJ- ORADEA BUMBACULUI -PROFI ROM FOOD 26,Bumbacului St.,Oradea, Jud Bihor
2367 STANDARD 2367 - B- BRAILA CALEA CALARASILOR -PROFI ROM FOOD 305 Calea Calarasilor, Braila, Jud. Braila
2368 LOCO 2368 -BC- MURGENI -PROFI ROM FOOD No. 12, Emil Juvara Street, Murgeni , Vaslui County
2369 LOCO 2369 -BC- NEGRESTI -PROFI ROM FOOD No. 23, Mihail Kogalniceanu Street, Negresti, Vaslui County
2370 LOCO 2370 -TM- SACALAZ -PROFI ROM FOOD 296/A Sacalaz, Timis County
2371 LOCO 2371 -CJ- ARDUD -PROFI ROM FOOD 30,Stefan cel Mare,st. Ardud, Jud. Satu Mare
2372 LOCO 2372 -PT- ILIA -PROFI ROM FOOD Ilia, str. Libertatii, nr. 45, jud. Hunedoara
2373 STANDARD 2373 -PT- PETROSANI PACII -PROFI ROM FOOD Pacii, nr.22., Petrosani, Jud Hunedoara
2374 STANDARD 2374 -CJ- SANTANDREI -PROFI ROM FOOD FN Santandrei, Bihor County
2375 STANDARD 2375 -CJ- ORADEA PASTEUR -PROFI ROM FOOD 165,Louis Pasteur st.Oradea, Bihor County
2376 STANDARD 2376 -CJ- SATU MARE BRASOV -PROFI ROM FOOD Satu Mare, str. Brasov, nr. 4, jud. Satu Mare
2377 CITY 2377 -CT- CONSTANTA CAPITOL -PROFI ROM FOOD 136, Tomis Blv,BL. TLB Constanta, Jud. Constanta
2378 STANDARD 2378 -TM- BOZOVICI -PROFI ROM FOOD Principala 923, Hotel Minis, Bozovici, Caras-Severin
2379 STANDARD 2379 - B- CALARASI PARCULUI -PROFI ROM FOOD Str. Parcului nr.2, Calarasi, Jud Calarasi
2380 CITY 2380 -BC- SUCEAVA MUNCII -PROFI ROM FOOD 6, Muncii Street Suceava City, Suceava County
2381 LOCO 2381 -BV- FELDIOARA -PROFI ROM FOOD 89 Octavian Goga st., Feldioara, Brasov county
2382 LOCO 2382 -CJ- SASCIORI -PROFI ROM FOOD DN67C,str.,Sasciori,Alba county
2383 STANDARD 2383 -CJ- CUGIR VICTORIEI -PROFI ROM FOOD 11 Victoriei,str.,Cugir,Alba county
2384 CITY 2384 -BC- SUCEAVA ENESCU -PROFI ROM FOOD 38 George Enescu Bl. T90, Suceava County
2385 STANDARD 2385 -CJ- TURT EROILOR -PROFI ROM FOOD 45,Pta Eroilor st., Turt, Satu-Mare county
2386 STANDARD 2386 - B- BRAILA CUTEZATORILOR -PROFI ROM FOOD 4 Cutezatorilor Alley, Hipodrom Complex, Braila City, Braila County;
2387 STANDARD 2387 -PT- CRAIOVA FARAGO -PROFI ROM FOOD 4B Elena Farago st., Craiova, Jud. Dolj
2388 STANDARD 2388 -CJ- AIUD UNIRII -PROFI ROM FOOD Unirii st.,Aiud,Alba county
2389 STANDARD 2389 -PT- TG JIU ECATERINA TEODOROIU -PROFI ROM FOOD 3B Ecaterina Teodoroiu Blv. Tg. Jiu, Gorj County
2390 STANDARD 2390 -PT- CRAIOVA CASTANILOR -PROFI ROM FOOD 12, Castanilor st., Craiova, Jud. Dolj
2391 CITY 2391 -PT- SLATINA-PROGRESUL -PROFI ROM FOOD 9 Serg.Mj.Dorobantu Constantin St., 2 Progresul District, Slatina, Olt County
2392 LOCO 2392 -CT- BANEASA -PROFI ROM FOOD 102, Trandafirului st., Baneasa, Constanta county
2393 CITY 2393 -CT- CONSTANTA CARAIMAN -PROFI ROM FOOD Constanta, str. Prelungirea Caraiman, nr. 4A, jud. Constanta
2394 STANDARD 2394 -PT- MOTRU TRANDAFIRILOR -PROFI ROM FOOD 12E Trandafirilor Blvd, Motru, Gorj County
2395 CITY 2395 -CJ- ALBA IULIA MISTRAL -PROFI ROM FOOD Frederic Mistral,str.,Alba Iulia,Alba county
2396 CITY 2396 -BC- IASI ROND VECHI -PROFI ROM FOOD 968, Nicolina Street, Iasi City, Iasi County.
2397 STANDARD 2397 -PT- RUCAR -PROFI ROM FOOD 45 Brasovului st., RUCAR, Arges County
2398 STANDARD 2398 -TM- TIMISOARA RIPENSIA -PROFI ROM FOOD Timisoara, Aleea FC Ripensia, nr. 29, jud. Timis
2399 LOCO 2399 -CJ- POPESTI -PROFI ROM FOOD Popesti, str. Principala, nr. 79, jud. Bihor
2400 LOCO 2400 -TM- CENEI -PROFI ROM FOOD Cenei, str. Principala, nr. 571, jud. Timis
2401 CITY 2401 -BC- SUCEAVA BURDUJENI -PROFI ROM FOOD Suceava, Burdujeni, str. Soimului, bl. 19, jud. Suceava
2402 LOCO 2402 -TM- TOPOLOVATU MARE -PROFI ROM FOOD Topolovatu Mare, str. Principala, nr. 170, jud. Timis
2403 LOCO 2403 -PT- AMARASTII DE JOS -PROFI ROM FOOD Amarastii de Jos, Sat. Amarastii de Jos, T39, P 2498
2404 CITY 2404 -TM- TIMISOARA-CUGIR -PROFI ROM FOOD Timisoara str. Cugir, nr. 18, bl. 78,Jud Timis
2405 LOCO 2405 -PT- CUJMIR -PROFI ROM FOOD Cujmir, Piata Cujmir, Mehedinti County
2406 LOCO 2406 -PT- STALPENI -PROFI ROM FOOD Com. Stalpeni, nr. 87, jud. Arges
2407 CITY 2407 -CJ- BISTRITA STEFAN CEL MARE -PROFI ROM FOOD Bistrita, Stefan Cel Mare st.,bloc 24, Bistrita Nasaud county
2409 LOCO 2409 -TM- NADLAC -PROFI ROM FOOD str. Independentei 47, Nadlac, Jud. Arad
2410 STANDARD 2410 -TM- BOCSA -PROFI ROM FOOD str. Funicularului, Bocsa, Jud. Caras-Severin
2411 STANDARD 2411 -PT- CRAIOVA UNIRII -PROFI ROM FOOD Craiova, Complex Mercur, Calea Unirii, nr. 14, jud. Dolj
2412 STANDARD 2412 -BC- SUCEAVA LECA -PROFI ROM FOOD Str. Prof.Leca Morariu nr.1A , Suceava, Jud. Suceava
2413 CITY 2413 -CJ- ZALAU DRAGALINA -PROFI ROM FOOD Zalau, str. General Ion Dragalina, nr. 23, jud. Salaj
2414 STANDARD 2414 -BC- RADAUTI CALARASI ST -PROFI ROM FOOD 18, Calarasi Street, Radauti, Suceava County
2415 CITY 2415 -BC- IASI PODU DE PIATRA -PROFI ROM FOOD 236, Nicolae Iorga Street, Iasi City, Iasi County.
2416 LOCO 2416 -PT- COPSA MICA -PROFI ROM FOOD Copsa Mica, Piata Drapelului,Sibiu,Jud. Sibiu
2417 CITY 2417 - B- GALATI 1 DECEMBRIE -PROFI ROM FOOD 8, 1Dec,1918, Micro 14 District, Bl. S8B, Galati City, Galati County;
2418 STANDARD 2418 -CT- EFORIE NORD REPUBLICII -PROFI ROM FOOD Eforie Nord, b-dul. Republicii, nr. 7A, jud. Constanta
2419 LOCO 2419 -PT- OSICA DE SUS -PROFI ROM FOOD Str. A.I Cuza nr.4, Osica de Sus, Sat Osica de Sus,Jud. Olt
2420 LOCO 2420 -TM- COMLOSU MARE -PROFI ROM FOOD Timis, Comlosu Mare, Comlosu Mare, no. 657, Timis
2421 LOCO 2421 -CJ- BONTIDA -PROFI ROM FOOD 161 DJ , Bontida, Jud Cluj
2422 STANDARD 2422 -BC- FOCSANI LUPENI -PROFI ROM FOOD 11-13 Lupeni Str, Focsani, Jud. Vrancea
2423 LOCO 2423 -PT- MOTATEI -PROFI ROM FOOD Motatei, str. Unirii, nr. 139, jud. Dolj
2424 LOCO 2424 - B- CIORANII DE JOS -PROFI ROM FOOD Cioranii de Jos, nr. 407 bis, jud. Prahova
2425 LOCO 2425 -BC- DUMBRAVENI SV -PROFI ROM FOOD Dumbraveni, Tarla 27/6, DN29, jud. Suceava
2426 STANDARD 2426 -PT- GAESTI VIITORULUI EMA -PROFI ROM FOOD Str. Viitorului nr. 1/5, Gaesti, Jud. Dambovita
2427 STANDARD 2427 -BC- SUCEAVA STEFAN CEL MARE -PROFI ROM FOOD Str.Stefan Cel Mare nr.56 , Suceava, Jud. Suceava
2428 LOCO 2428 -PT- CETATE -PROFI ROM FOOD Cetate, Calea Severinului, jud. Dolj
2429 STANDARD 2429 -BC- BACAU ENERGIEI -PROFI ROM FOOD Bacau, str. Energiei, nr. 34, bl. 34, sc. D, jud. Bacau
2430 CITY 2430 -CJ- TG MURES GRIGORESCU -PROFI ROM FOOD Targu Mures,Nicolae Grigorescu,st.,31, Jud. Mures
2431 CITY 2431 -CJ- STEI -PROFI ROM FOOD 12A-12B, Andrei Muresanu st, Stei, Jud. Bihor
2432 CITY 2432 -PT- TG. JIU DUMITRU PETRESCUDEBARCADER -PROFI ROM FOOD 29 Lt.col. Dumitru Petrescu st., Tg. Jiu, Gorj county
2433 CITY 2433 -CJ- REGHIN IERNUTENI -PROFI ROM FOOD #REF!
2434 STANDARD 2434 -PT- TARGOVISTE AVRAM IANCU -PROFI ROM FOOD 10 Avram Iancu, Targoviste, Dambovita County
2435 STANDARD 2435 - B- DRAGALINA -PROFI ROM FOOD 1 Blv. General Ioan Dragalina, Calarasi County
2436 STANDARD 2436 - B- BRAILA CONCORDIEI -PROFI ROM FOOD Calea Calarasilor, Braila, Jud. Braila
2437 STANDARD 2437 - B- TURNU MAGURELE -PROFI ROM FOOD Teleorman, Turnu Magurele, Str. Mihai Eminescu nr. 7
2438 LOCO 2438 -BC- IVANESTI -PROFI ROM FOOD DN2F, Ivanesti, Vaslui County;
2439 STANDARD 2439 -CJ- TEIUS -PROFI ROM FOOD Alba, Teius, 78C Clujului st., Teius, Alba county
2440 LOCO 2440 -CJ- DRAGOMIRESTI -PROFI ROM FOOD 1 Decembrie 1918 FN, str.Dragomiresti,Maramures County
2441 LOCO 2441 -CJ- OCNA SUGATAG -PROFI ROM FOOD 66,Unirii St, Ocna Sugatag, Maramures County
2442 CITY 2442 -TM- TIMISOARA VAIDA -PROFI ROM FOOD Timisoara, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, jud. Timis
2443 STANDARD 2443 -PT- URICANI MUNCII -PROFI ROM FOOD Uricani, Aleea Muncii, nr. 11, jud. Hunedoara
2444 CITY 2444 -BC- BACAU-CALEA MARASESTITIC TAC -PROFI ROM FOOD 151, Calea Marasesti, Bacau City, Bacau County
2445 CITY 2445 -TM- TIMISOARA MARASTI -PROFI ROM FOOD parterul blocului 9, Timisoara, str Intrarea Doinei, nr 19-21
2446 CITY 2446 -PT- PITESTI LIVIU REBREANU GAVANA 3 -PROFI ROM FOOD Arges, Liviu Rebreanu St., N1/N2 block, ARGES count
2447 CITY 2447 -CJ- SEBES MIHAIL KOGALNICEANU -PROFI ROM FOOD 54 AB block, Mihail Kogalniceanu st., Sebes, Alba county
2448 LOCO 2448 -BC- FLAMANZI -PROFI ROM FOOD Botosani, Flamanzi, Flamanzi, Str. Dimitrie Iov, Botosani County
2449 LOCO 2449 -BV- HOGHIZ -PROFI ROM FOOD 161 Fagarasului Street, Hoghiz, județul Brasov
2450 LOCO 2450 -PT- BIRCA -PROFI ROM FOOD 264 Mihai Viteazu St., Bîrca, Dolj County
2451 LOCO 2451 -PT- VACARESTI -PROFI ROM FOOD 649 B Principala St.,Vacaresti village, Dambovita County
2452 LOCO 2452 -PT- TALMACIU TEXTILISTILOR -PROFI ROM FOOD Tălmaciu, str. Piaţa Textiliştilor, Ap.nr.2 Sibiu County
2453 LOCO 2453 -CJ- NUSFALAU -PROFI ROM FOOD 2 Petofi Sandor st., Nusfalau, Salaj county
2454 STANDARD 2454 - B- OLTENITA -PROFI ROM FOOD 18, Republicii bvd. Oltenita, Jud. Calarasi
2455 LOCO 2455 -BC- PALTINOASA -PROFI ROM FOOD Mag COOP,Paltinoasa, Judet Suceava
2456 LOCO 2456 - B- POGOANELE -PROFI ROM FOOD Nicolae Balcescu Street, No 112, Pogoanele , Buzau County
2457 LOCO 2457 - B- BORCEA -PROFI ROM FOOD Str. Calarasi nr. 417, Borcea, Jud Calarasi
2458 STANDARD 2458 -BV- BRASOV TAMPEI -PROFI ROM FOOD Str. Tampei nr 6, Brasov, Jud. Brasov
2459 LOCO 2459 -TM- SAVARSIN -PROFI ROM FOOD str. Principala nr. 253B, Savarsin, Arad
2460 LOCO 2460 - B- PERETU -PROFI ROM FOOD Peretu, Sosea Vale, nr. 258, jud. Teleorman
2461 CITY 2461 -BC- BACAU REPUBLICII -PROFI ROM FOOD 54 Calea Republicii, Bacau, Jud. Bacau
2462 LOCO 2462 -CJ- TEACA -PROFI ROM FOOD 348 Principala st., Teaca, Bistrita-Nasaud County
2463 LOCO 2463 -PT- BALTENI -PROFI ROM FOOD 150 Principala st., Balteni, GORJ county
2465 LOCO 2465 -CJ- CRASNA -PROFI ROM FOOD Salaj, Crasna, 17,Cserey Farkas st., Crasna, Salaj county
2466 STANDARD 2466 - B- ALEXANDRIA NORD -PROFI ROM FOOD Turnu Magurele Str., Bl. 508, Alexandria City, Teleorman County
2467 LOCO 2467 -TM- CARPINIS -PROFI ROM FOOD Carpinis, str. III 20A, Carpinis, Timis
2468 LOCO 2468 -BC- BEREZENIVS -PROFI ROM FOOD Berezeni, str. Principala, Vaslui County
2469 CITY 2469 -CJ- CLUJ MANASTUR -PROFI ROM FOOD 109 A Calea Manastur, ap. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj County
2470 MINI 2470 -TM- TIMISOARA HOTINULUITORONTAL -PROFI ROM FOOD Aleea Hotinului, nr. 2, Parter, SAD 1, jud. Timis
2471 LOCO 2471 -PT- DUMBRAVENI -PROFI ROM FOOD str. Aurel Tiflea, Dumbraveni, Jud. Sibiu
2473 LOCO 2473 -BC- TULGHESHR -PROFI ROM FOOD Tulghes, str. Centru, bl. 1, ap. „P/II”, Harghita County
2474 STANDARD 2474 -BC- PIATRA NEAMT M.KOGALNICEANU -PROFI ROM FOOD Piata Mihail Kogalniceanu, nr. 4, jud Neamt, Piatra Neamt, Complex Comercial Pietricica, Magazin nr. 1 Modern, parter
2475 STANDARD 2475 - B- IANCABR -PROFI ROM FOOD Calea Brailei nr.41, Ianca, Braila County
2476 CITY 2476 -TM- GIROC -PROFI ROM FOOD str. Naturii 2, Giroc, Timis County
2477 LOCO 2477 -PT- ORLAT -PROFI ROM FOOD Comuna Orlat, 644 A, Orlat, Sibiu County
2478 MINI 2478 -TM- TIMISOARA BARNUTIU -PROFI ROM FOOD Str. Simion Barnutiu, nr. 67-69, Timisoara, Jud. Timis
2479 LOCO 2479 - B- SLOBOZIAAG -PROFI ROM FOOD 7 Constantin Brancoveanu St. Slobozia, Arges County
2480 LOCO 2480 -CJ- IBANESTI -PROFI ROM FOOD Ibanesti, 606 Principala st., Ibanesti, Mures county
2481 LOCO 2481 -CJ- TAUTII MAGHERAUS -PROFI ROM FOOD Tautii Magheraus, str. 1, nr. 198,Maramures County
2482 CITY 2482 -BV- CODLEA -PROFI ROM FOOD 4 Magurii st., Codlea, Brasov county
2483 LOCO 2483 -PT- MATASARI GJ -PROFI ROM FOOD 322 Principala st., Matasari, Gorj County
2484 LOCO 2484 - B- CHISCANI -PROFI ROM FOOD Comuna Chiscani, Cvartal 12, P 863, Jud. Braila
2485 LOCO 2485 -BC- TAMASENI -PROFI ROM FOOD Com. Tamaseni, Sat Tamaseni, Str. Unirii 167, Neamt County
2486 LOCO 2486 -PT- VISINA -PROFI ROM FOOD Str. Principala 99,VISINA , County OLT
2487 CITY 2487 - B- ALEXANDRIA DUNARII -PROFI ROM FOOD Dunarii Str., Bl. 113, Alexandria City, Teleorman County
2488 LOCO 2488 - B- BANEASA PRINCIPALA -PROFI ROM FOOD Str. Principala nr.107, Baneasa, Giurgiu county
2489 LOCO 2489 -CJ- TELCIU BN -PROFI ROM FOOD DC 1 st., Telciu, Bistrita-Nasaud county
2490 CITY 2490 - B- BUZAU PIETROASELE MINERVA -PROFI ROM FOOD Pietroasele St., BL.D3, SC.A-B, cartier Pietroasele(Micro 3), Buzau, Buzau County
2491 LOCO 2491 -BV- PREJMER -PROFI ROM FOOD Brasov, Prejmer, Brasovului st., Prejmer
2492 LOCO 2492 -PT- PLENITA TELEKOM -PROFI ROM FOOD 36 Traian st.(DJ561A), Plenita, DOLJ county
2493 LOCO 2493 -BV- BAILE TUSNAD-TELEKOM -PROFI ROM FOOD Oltului Street, Baile Tusnad, județul Harghita
2494 LOCO 2494 - B- MODELU -PROFI ROM FOOD Str. Calarasi nr.47,Comuna Modelu, Calarasi County
2495 LOCO 2495 - B- CUDALBI GL -PROFI ROM FOOD Sat Cudalbi, comuna Cudalbi, Str. Stefan Cel Mare, nr. 154, Galati County
2496 LOCO 2496 -CJ- MOCIU -PROFI ROM FOOD Comuna Mociu no.32, Cluj County
2497 LOCO 2497 -CJ- IARA -PROFI ROM FOOD Sat Iara, Comuna Iara nr. 496 , Jud.Cluj
2498 LOCO 2498 -PT- NOVACI-TELEKOM -PROFI ROM FOOD Gorj, Novaci, 110 Eroilor st. (DN 67 C), Novaci, Gorj County
2499 LOCO 2499 -BC- TODIRESTI -PROFI ROM FOOD Sat Todiresti, Comuna Todiresti FN, Iasi County
2500 CITY 2500 -BC- IASI CANTA -PROFI ROM FOOD Str. Canta nr.41, Iasi, Jud. Iasi
2501 STANDARD 2501 - B- BUZAU UNIRII MINERVA -PROFI ROM FOOD Unirii st., Bl 6, 7, 8, Buzau Buzau County
2502 LOCO 2502 - B- GHIMPATI TELEKOM -PROFI ROM FOOD DN 6 Bucuresti-Alexandria nr.141, Ghimpati, Giurgiu County
2503 STANDARD 2503 - B- TECUCI GHE. PATRASCU- CINA GL -PROFI ROM FOOD No. 19, Gheorghe Patrascu St. bl.P1,Tecuci Galati County
2504 LOCO 2504 -PT- DANETI -PROFI ROM FOOD 212 Principala st., Daneti, Dolj County
2505 STANDARD 2505 -PT- POIANA MARE DJ -PROFI ROM FOOD 6-8 Mihail Kogalniceanu st. Poiana Mare, Dolj county
2506 LOCO 2506 -BC- LITENI -PROFI ROM FOOD Str. Iorgu Varnav Liteanu, nr. 3, Suceava County
2507 STANDARD 2507 - B- BUZAU DOROBANTIMINERVABZ -PROFI ROM FOOD Dorobanti St. Cartier Dorobanti I, Bl 7 C,D Buzau, Buzau County
2508 STANDARD 2508 - B- PERIS -PROFI ROM FOOD Str. Principala, Peris, Jud. Ilfov
2509 CITY 2509 -BC- BACAU PICTOR AMAN -PROFI ROM FOOD 1, Pictor Aman Street, Bacau, Bacau County
2510 CITY 2510 -CJ- SEBES LUCIAN BLAGA AB -PROFI ROM FOOD 1A block, Lucian Blaga blvd., Sebes, Alba county
2511 LOCO 2511 -BC- BALTATESTINT -PROFI ROM FOOD Complex Zimbru, Baltatesti, Neamt County
2512 LOCO 2512 -PT- VOINESTI DB -PROFI ROM FOOD Voinesti, Dambovita County
2513 STANDARD 2513 -PT- PUCIOASA DB -PROFI ROM FOOD 111 Republicii St, Pucioasa, Dambovita County
2514 CITY 2514 -TM- TIMISOARA TAKE IONESCU- TM -PROFI ROM FOOD 51 Take Ionescu st, Timisoara, Timis County
2515 STANDARD 2515 - B- VOLUNTARI-TIA SUPERMARKET -PROFI ROM FOOD 87 Erou Iancu Nicolae Str., Voluntari City, Ilfov County
2516 LOCO 2516 -CJ- SARMASU -PROFI ROM FOOD Piata Garii st.,Sarmasu, Jud. Mures
2517 LOCO 2517 -BC- RACACIUNI -PROFI ROM FOOD Sat Racaciuni, Comuna Racaciuni, Str. Stefan cel Mare nr. 123 A, Racaciuni, Bacau County
2518 LOCO 2518 -PT- RAZVADDB -PROFI ROM FOOD Str Garii x DN 72, Razvad, Dambovita County
2519 LOCO 2519 -TM- JEBEL -PROFI ROM FOOD Timis, Jebel, str. Principala nr. 1072
2520 LOCO 2520 - B- JEGALIACL -PROFI ROM FOOD Jegalia, Sos. Calarasi-Fetesti nr.5 Calarasi County
2521 CITY 2521 -BC- BACAU-DUNICEC -PROFI ROM FOOD Str. Tecuciului nr.3, Cartier Serbanesti, Bacau, Bacau County
2522 MINI 2522 -CJ- CLUJ HASDEU -PROFI ROM FOOD 2, Bogdan Petriceiu Hasdeu St., Cluj-Napoca, Cluj County
2523 STANDARD 2523 - B- BUCURESTI RACARI -PROFI ROM FOOD 57 Racari Str, 3rd District, Bucharest
2524 LOCO 2524 -TM- UTVIN -PROFI ROM FOOD Timis, Utvin, Utvin nr. 255/A
2525 MINI 2525 -TM- GIROC TRANDAFIRILOR -PROFI ROM FOOD str. Trandafirilor 56, Giroc, Timis
2526 STANDARD 2526 - B- CORNESTI DB -PROFI ROM FOOD Dn1A, Cornesti Village, Dambovita County
2527 LOCO 2527 -CJ- VADU CRISULUI -PROFI ROM FOOD 701 B Principala st., Vadu Crisului, Bihor county
2528 LOCO 2528 -PT- CORCOVA -PROFI ROM FOOD Corcova, Principala st., Corcova, Mehedinti county
2529 LOCO 2529 -PT- GROJDIBODU -PROFI ROM FOOD str. Cristache Salcianu , county Olt
2530 LOCO 2530 -CJ- VIISOARACJ -PROFI ROM FOOD no. 93, Viisoara, Cluj County
2531 LOCO 2531 -CJ- CRISENI -PROFI ROM FOOD Salaj, Criseni, Principala 30
2532 LOCO 2532 -TM- GURAHONTAR -PROFI ROM FOOD Gurahont, Iukiu Maniu 47, Gurahont, Arad
2533 MINI 2533 -CJ- CLUJ MEHEDINTI -PROFI ROM FOOD 74,Mehedinti St, Cluj-Napoca, Cluj County
2534 MINI 2534 -TM- TIMISOARA BLASCOVICI -PROFI ROM FOOD Str. Maslinului nr. 11, Timisoara (cartier Blascovici
2535 LOCO 2535 -PT- BALESTI -PROFI ROM FOOD 69 A Principala st., Balesti, GORJ county
2536 LOCO 2536 -CJ- DIOSIG -PROFI ROM FOOD 73 Livezilor st., Diosig, Bihor county
2537 MINI 2537 -CJ- CLUJ BUCURESTI -PROFI ROM FOOD 79, st.Bucuresti, Cluj-Napoca, Cluj Count
2538 LOCO 2538 -BC- BRUSTURI -PROFI ROM FOOD comuna Brusturi, satul Brusturi, strada Principala, nr. 37A, Neamt
2539 MINI 2539 -CJ- CLUJ DONATH -PROFI ROM FOOD Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 15, jud. Cluj
2540 STANDARD 2540 -PT- SADOVA DJ -PROFI ROM FOOD 401 Principala, Sadova, Dolj
2541 LOCO 2541 -BV- HALCHIU BV -PROFI ROM FOOD Brasov, Halchiu, Ghimbavului, nr.10, com Halchiu
2542 LOCO 2542 -PT- GALICEA MARE -PROFI ROM FOOD Dolj, Galicea Mare, Craiovei 2
2543 LOCO 2543 -BC- MARITEI DARMANESTI -PROFI ROM FOOD Darmanesti, sat Maritei, com.Darmanesti, Suceava Country
2544 CITY 2544 -BV- PREDEAL -PROFI ROM FOOD B-ul Mihai Saulescu, Nr 62, Predeal, Jud Brasov
2545 LOCO 2545 -PT- IANCU JIANU -PROFI ROM FOOD Olt, Iancu Jianu, str.Principala
2546 LOCO 2546 -BC- STULPICANI -PROFI ROM FOOD Stulpicani, nr. 275, jud Suceava
2547 CITY 2547 -BC- BACAU LETEA -PROFI ROM FOOD Bacau, Str.Letea, Cartier Letea
2548 LOCO 2548 -PT- VADASTRITA -PROFI ROM FOOD Olt, Vadastrita, Str. Mihail Sadoveanu
2549 LOCO 2549 -PT- TANTARENI -PROFI ROM FOOD Str.65 Principala, Tantareni, Gorj
2550 STANDARD 2550 -TM- PERIAM -PROFI ROM FOOD Timis, Periam, com Periam, nr.825
2551 STANDARD 2551 -BV- COVASNA -PROFI ROM FOOD 1 Decembrie 1918, nr. 12A, Covasna, Jud Covasna
2552 CITY 2552 - B- BALACEANCA -PROFI ROM FOOD Sos. Libertatii 1, Balaceanca, Ilfov
2553 CITY 2553 -CJ- CLUJ ZORILOR 44 -PROFI ROM FOOD 44 Zorilor st., Cluj-Napoca, Cluj Count
2554 LOCO 2554 -TM- CHEVERESU MARE -PROFI ROM FOOD Timis, Cheveresu Mare, Com. Cheveresu Mare, nr. 137
2555 LOCO 2555 -PT- CELARU -PROFI ROM FOOD Celaru, str. Marin Georgescu, nr. 132. jud. Dolj
2556 STANDARD 2556 -PT- RACARI IPATESCU -PROFI ROM FOOD Racari, str. Ana Ipatescu, nr. 137, jud. Dambovita
2557 STANDARD 2557 - B- CREVEDIA -PROFI ROM FOOD Crevedia, DN1A x DC158, Jud. Dambovita
2558 LOCO 2558 -BC- ARBORE -PROFI ROM FOOD Arbore, str. Principala, jud. Suceava
2559 LOCO 2559 - B- MAGURENI -PROFI ROM FOOD Magureni, nr. 352, jud. Prahova
2560 CITY 2560 -TM- TIMISOARA GARA -PROFI ROM FOOD Timisoara, str. Garii, nr. 2, jud. Timis
2561 LOCO 2561 -PT- BECHETDJ -PROFI ROM FOOD Bechet, 70 A.I.Cuza, Bechet, Dolj
2562 LOCO 2562 -BV- ZAGON -PROFI ROM FOOD Zagon, str. Principala, nr. 121, jud. Covasna
2563 CITY 2563 -BC- BACAU PREFECTURA -PROFI ROM FOOD Bacau, Calea Marasesti, nr. 4A, jud. Bacau
2564 CITY 2564 -CT- TECHIRGHIOL -PROFI ROM FOOD Techirghiol, no.1, Alexandru Puskin Str., Techirghiol, Constanta County
2565 CITY 2565 -CJ- CLUJ AGRICULTORILOR -PROFI ROM FOOD Cluj, Cluj-Napoca, 1, Agricultorilor St., ap. 4-5-6
2566 LOCO 2566 -PT- DOBRA -PROFI ROM FOOD Hunedoara, Dobra, Piata Victoriei nr. 1
2567 LOCO 2567 -BC- VIDRA VN -PROFI ROM FOOD Vrancea, Vidra, Vidra, DN2D, Jud. Vrancea
2568 MINI 2568 -TM- TIMISOARA MARIA -PROFI ROM FOOD Timisoara, str. 16 Decembrie 1989, nr. 8, jud. Timis
2569 STANDARD 2569 -PT- BALSBALCESCU -PROFI ROM FOOD Bals, str. Nicolae Balcescu, nr. 110, jud. Olt
2570 STANDARD 2570 - B- MIHAILESTI -PROFI ROM FOOD Mihailesti, Calea Bucuresti, nr. 196, P. 1, Cv. 1, jud. Giurgiu
2571 STANDARD 2571 -PT- DOMNESTI CUZA -PROFI ROM FOOD Domnesti , str, A. I. Cuza, nr. 7-9, jud. Arges
2572 LOCO 2572 - B- CALMATUIU DE SUS -PROFI ROM FOOD Str Principala, Calmatuiu de Sus, jd Teleorman
2573 CITY 2573 -BV- SACELE -PROFI ROM FOOD Str Stefan cel Mare 45, Sacele, jd Brasov
2574 LOCO 2574 - B- CHIRNOGI -PROFI ROM FOOD Str Principala DN 41, Chirnogi, jd Calasari
2575 LOCO 2575 -PT- PIELESTI -PROFI ROM FOOD Str Gheorghita Geolgau 181, Pielesti, jd Dolj
2576 LOCO 2576 -BC- ZVORISTEA -PROFI ROM FOOD Zvoristea, Sat Zvoristea, jud. Suceava
2577 LOCO 2577 -TM- LIEBLING -PROFI ROM FOOD Timis, Liebling, Liebling 127 B
2578 LOCO 2578 -TM- CENAD -PROFI ROM FOOD DN6, 1573, Cenad, js Timis
2579 CITY 2579 -BC- IASI MIMOZA IS -PROFI ROM FOOD Șos. Păcurari nr. 46, bloc 553, tronson I și II, Esplanada Mimoza, Iasi
2580 LOCO 2580 - B- DARASTI VLASCA -PROFI ROM FOOD Str. Principala, nr. 264 A, Darasti Vlasca, jud. Giurgiu
2581 LOCO 2581 -PT- POTCOAVA OL -PROFI ROM FOOD Potcoava, Jud. Olt
2582 CITY 2582 - B- MOARA VLASIEI -PROFI ROM FOOD Soseaua Eroilor, nr. 238 bis, sat Moara Vlasiei, com. Moara Vlasie, Ilfov County
2583 LOCO 2583 -CJ- HIDA -PROFI ROM FOOD Hida, jd Salaj
2584 CITY 2584 - B- BUCURESTI STOLNICU -PROFI ROM FOOD Str. Stolnicul Vasile 4, Bl. 30, Sector 2, Bucuresti
2585 LOCO 2585 -TM- CENAD 2 -PROFI ROM FOOD 702 Principala St, Cenad 2, jud Timis
2586 CITY 2586 -BC- BACAU GARII -PROFI ROM FOOD Bacau, Str. Garii nr.160, Bacau County
2587 LOCO 2587 - B- COROD -PROFI ROM FOOD Corod, Comuna Corod, jud. Galati
2588 LOCO 2588 -TM- SEMLAC -PROFI ROM FOOD Arad, Semlac 731 A,
2589 LOCO 2589 -PT- CRISCIOR -PROFI ROM FOOD Criscior, Str. Zarand FN, Hunedoara County
2590 LOCO 2590 -PT- LEUDJ -PROFI ROM FOOD Dolj, Leu, Strada Craiovei 778
2591 STANDARD 2591 -BC- SIRET SV -PROFI ROM FOOD Str. Roman Voda, Oras Siret, Judet Suceava
2592 STANDARD 2592 -CJ- CLUJ TITULESCU BOLERO -PROFI ROM FOOD 2, Nicolae Titulescu st., Cluj-Napoca, Cluj County
2593 STANDARD 2593 - B- RAMNICU SARAT LALELELOR -PROFI ROM FOOD Str. Lalelelor bl. 20, parter, Ramnicu-Sarat, Jud. Buzau
2594 CITY 2594 -BC- BACAU AVIATORILOR -PROFI ROM FOOD Bacau, Str. Aviatori nr.28, Cartier Aviatori, Bacau
2595 LOCO 2595 -TM- GHIOROC -PROFI ROM FOOD Arad, Ghioroc, str. Episcop Gherasim Rat 2E
2596 STANDARD 2596 - B- PECHEA GL -PROFI ROM FOOD Pechea str. Suhurlui nr 2, Cvartal 77 , Galati County
2597 LOCO 2597 -BC- DELENI -PROFI ROM FOOD Deleni, str. Principala FN, Iasi County
2598 LOCO 2598 -BC- DOLHASCA -PROFI ROM FOOD Str. Caminului , nr. 4 ; (Vis-a-vis de CEC ); Dolhasca ; Jud. Suceava .
2599 STANDARD 2599 - B- ROSIORII DE VEDE -PROFI ROM FOOD Teleorman, Rosiorii de Vede, Aleea CFR , bl L7-L8
2600 MINI 2600 - B- SNAGOV -PROFI ROM FOOD Ilfov, Snagov, Sos. Snagov nr. 137
2601 LOCO 2601 - B- PADINA -PROFI ROM FOOD Buzau, Padina, Strada Mare, nr 93 (DN2C), Centru, Padina Village
2602 CITY 2602 -CT- MURFATLAR LILIACULUI -PROFI ROM FOOD Murfatlar, Aleea Liliacului, Nr. 5, Lot 1, jud. Constanta
2603 Loco Format 2603 - B- MALU GR -PROFI ROM FOOD Soseaua Giurgiului 123, Malu, jud. Giurgiu
2604 Loco Format 2604 -PT- PATULELE MH -PROFI ROM FOOD , Principala st, Patulele, Mehedinti county
2605 Loco Format 2605 - B- BORDUSANI -PROFI ROM FOOD Str. Principala Nr. 66, Bordusani, Ialomita County
2606 Loco Format 2606 -PT- VALEA STANCIULUI DJ -PROFI ROM FOOD Dolj, Valea Stanciului, 38 Cezar Lazarescu st
2607 Standard format 2607 -PT- TARGU CARBUNESTI GJ -PROFI ROM FOOD 18-20 Trandafirilor st., Targu Carbunesti , Gorj County
2608 Standard format 2608 -BC- SCHEIA -PROFI ROM FOOD Scheia, Com. Scheia, Jud. Suceava
2609 Mini Format 2609 - B- BUCURESTI SERBAN VODA -PROFI ROM FOOD Calea Serban Voda nr.43
2610 Loco format 2610 - B- PIETROSANI -PROFI ROM FOOD Pietrosani, DN 5C, jud. Teleorman
2611 Loco Format 2611 - B- CONTESTI -PROFI ROM FOOD Teleorman, Contesti, 1460 Principala st
2612 2612 - B- PERISORU -PROFI ROM FOOD Perisoru, Str. Castanului Nr. 2, Calarasi County
2613 Standard format 2613 -BC- VICOVU DE JOS SV -PROFI ROM FOOD Suceava, Vicovu de Jos, 453, Vicovu de Jos
2614 Standard format 2614 -BC- FALTICENI REPUBLICII -PROFI ROM FOOD Falticeni, Str. Republicii, Falticeni, jud. SUCEAVA
2615 Loco Format 2615 - CERAT TELEKOM PROFI ROM FOOD Dolj, Cerat, 22 Dunarii st
2616 Loco Format 2616 - MUNTENI PROFI ROM FOOD Munteni, Com. Munteni, Jud. Galati
2617 Loco Format 2617 -BC- HORODNICU DE SUS PROFI ROM FOOD Horodnicu de Sus, sat Horodnicu de Sus, jud. Suceava
2618 Standard format 2618 - SLANIC PROFI ROM FOOD Prahova, Slanic, Strada 23 August, nr 2-4
2619 City Format 2619 - GALATI HENRI COANDA PROFI ROM FOOD Galati, cartier Micro 39 C, str. Henri Coanda nr 8,Jud Galati
2620 City Format 2620 - ROSIORI DE VEDE 2 PROFI ROM FOOD Teleorman, Rosiorii de Vede, 112 Dunarii St
2621 Loco Format 2621 - ZEMES PROFI ROM FOOD Jud. Bacau, Zemes, Bl. Complex-Zemes, Sc. D, Sc. E
2622 City Format 2622 - BRASOV CRAITER PROFI ROM FOOD Judetul Brasov, Brasov, 69 Dacia St., 18 block
2623 Mini Format 2623 - CLUJ PASTEUR 79 PROFI ROM FOOD Cluj, Cluj-Napoca, Str. Pasteur 79
2624 Loco Format 2624 - DRIDU PROFI ROM FOOD Jud. Ialomita, Dridu, Str. Teiului, Nr. 46
2625 City Format 2625 - BUCURESTI MARGEANULUI PROFI ROM FOOD Bucuresti, Margeanului 12 st, Sector 5
2626 Loco Format 2626 - DOFTEANA PROFI ROM FOOD Str. Centru nr. 366, Dofteana, Jud. Bacau
2627 Standard format 2627 - DRAGANESTI OLT PROFI ROM FOOD 219 N.Titulescu Street,Draganesti -Olt
2628 City Format 2628 - BRASOV GOSPODARILOR PROFI ROM FOOD Judetul Brasov, Brasov, Str. Gospodarilor nr 5
2629 Standard Format 2629 - TIMISOARA(BORZESTI) PROFI ROM FOOD 27 Sf. Apostoli Petru si Pavel st., Tmisoara, Timis County
2630 Standard format 2630 - FUNDU MOLDOVEI(SV) PROFI ROM FOOD Fundu Moldovei, Sat Fundu Moldovei, judet Suceava
2631 City Format 2631 - DEJ UNIRII PROFI ROM FOOD Cluj County, Dej, Str. Unirii, nr. 7
2632 Loco Format 2632 - DORNESTI(SV) PROFI ROM FOOD sat Dornesti, com. Dornesti, Suceava County
2633 Standard Format 2633 - SIBIU VASILE ARON PROFI ROM FOOD Jud. Sibiu, Sibiu, Str. Vasile Aron, apartament 5
2634 Mini Format 2634 - BUCURESTI LUICA PROFI ROM FOOD Str. Luica 1F, Sector 4,Bucuresti
2635 Standard format 2635 - SANGEORGIU DE PADURE PROFI ROM FOOD Mures, Sangeorgiu de Padure, Str. Piata Rhedey Cludia, nr. 13
2636 Standard format 2636 - BISTRITA CUZA VODA(DECEBAL) PROFI ROM FOOD Bistrita-Nasaud, Bistrita, 2B Cuza Voda St
2637 Standard format 2638 - DETA PROFI ROM FOOD Str. Crinului nr 1, Lehliu Gara, Calarasi County
2639 Loco Format 2639 - PECIU NOU PROFI ROM FOOD Peciu Nou, Peciu Nou nr. 194, Timis
2640 Mini Format 2640 - BUCURESTI BASARABIA PROFI ROM FOOD Bd-ul Basarabia 100,BL E2,Sector 2, Bucuresti
2641 City Format 2641 - IASI CANTEMIR PROFI ROM FOOD Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 7,Iasi
2644 Loco Format 2644 - SAPANTA PROFI ROM FOOD Maramures, Sapanta, Str. Principala nr.919 A
2645 City Format 2645 - ROMAN MIG DO PROFI ROM FOOD Municipiul Roman, Str. C.A. Rosetti, nr. 16, Județ Neamț
2646 Mini Format 2646 - BUCURESTI GURA IALOMITEI Bucuresti, str. Gura Ialomitei, Nr. 1, Sector 3
2647 Standard format 2647 - BARLAD PIATA PROFI ROM FOOD Barlad,Str.Ion Iacomi nr 42-44,Vaslui
2648 Standard format 2648 - BRAILA RADU NEGRU PROFI ROM FOOD Braila, Grigore Alexandrescu Street, Cartierul Viziru 1
2649 City format 2649 - DEVA PROFI ROM FOOD 20 I.L. Caragiale St.,Deva, Hunedoara
2650 City format 2650 - PITESTI CALEA BUCURESTI PROFI ROM FOOD Calea Bucuresti nr 28, BL U2, PARTER BLOCURI U2-U3, Pitesti
2651 Standard Format 2651 - BRASOV (NOUA) PROFI ROM FOOD Brasov , Str. Brazilor, Nr. 31, jud. Brasov
2652 Loco Format 2652 - RONA DE SUS PROFI ROM FOOD Rona de Sus, Str. Principala nr 103, jud. Maramures
2653 Mini format 2653 - BUCURESTI (TRAIAN) PROFI ROM FOOD Bucuresti , str Nerva Traian, nr 17-19, Bl. M70 sector 3
2654 City Format 2654 - ALBA IULIA TRANSILVANIEI PROFI ROM FOOD 4 Transilvaniei blvd.,Alba Iulia, Alba county
2655 Loco Format 2655 - IPOTESTI PROFI ROM FOOD Sat Tisauti , Comuna Ipotesti, Str Calea Ipotesti nr 224 D Suceava County
2656 City Format 2656 - PLOIESTI SONDELOR PROFI ROM FOOD Str. Sondelor, Nr. 62A- S,Ploiesti
2657 Standard format 2657 - BACAU DUMBRAVEI PROFI ROM FOOD Bacau, Bacau, str. Dumbravei Nr.2
2658 Standard format 2658 - VICTORIA PROFI ROM FOOD Brasov, Victoria, Str. Libertatii, Nr. 20
2659 Loco Format 2659 - CIACOVA PROFI ROM FOOD Jud. Timis, Ciacova, P-ta Cetatii, nr 42
2660 Standard format 2660 - DARMANESTI-VICTORIEI PROFI ROM FOOD No5, Victoriei Street, Darmanesti City, Bacau County
2661 Loco Format 2661 - SMEENI GEOCOMEXPO PROFI ROM FOOD Smeeni,DN2C, Centru, Smeeni Village, Smeeni Township, Buzau County;
2662 City format 2662 - BOTOSANI SAVENILOR PROFI ROM FOOD str. Savenilor nr.46-50, jud. Botosani
2663 Standard format 2663 - VAMA (SV) PROFI ROM FOOD FN Victoriei Street, VAMA, Suceava county
2664 Standard Format 2664 - TIMISOARA LACULUI PROFI ROM FOOD 24 Lacului st., Timisoara, Timis
2666 Mini format 2666 - CHIAJNA TINERETULUI PROFI ROM FOOD Str. Tineretului, Nr. 40,Chiajna,Ilfov
2667 Loco Format 2667 - BALTESTI PROFI ROM FOOD Baltesti nr 314, jud. Prahova
2668 Mini format 2668 - TIMISOARA V. LUCACIU PROFI ROM FOOD 10 Vasile Lucaciu st.,Timisoara,Timis
2669 Loco Format 2669 - BAIA DE ARIES PROFI ROM FOOD 2 Ariesului st.Baia de Aries, Alba County
2670 City Format 2670 - BRASOV SOARELUI PROFI ROM FOOD Str. Soarelui, Nr. 6, Brasov
2671 Standard Format 2671 - CURTEA DE ARGES PROFI ROM FOOD Traian St., No. 1 , Curtea de Arges , Arges County
2675 Mini format 2675 - BUCURESTI MIHAI BRAVU 6 PROFI ROM FOOD Soseaua Mihai Bravu, Nr. 6, Sector 2,Bucuresti
2676 Loco Format 2676 - SALISTEA DE SUS PROFI ROM FOOD 105 Liviu Doru Bindea st.Salistea, Maramures
2677 City Format 2677 - BACAU 1 MAI PROFI ROM FOOD Str. 1 Mai nr.60, Cartier Ana Ipatescu, Bacau,Jud Bacau
2680 Loco format 2680 - TISMANA (GJ) PROFI ROM FOOD 512 Tismana st., Tismana, Gorj County

campanii