Campofrio te invita la concurs
2015-10-05 15:00:00 in

REGULAMENTUL TOMBOLEI ”Campofrio te invita la concurs”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII TOMBOLEI. DURATA.

1.1.Organizatorul acestei tombole (numita in cele ce urmeaza “Tombola”) este compania SC CAROLI FOODS GROUP cu sediul in mun. in Pitesti, Intr. Abatorului, nr 30, Jud Arges, numita in cele ce urmeaza “Organizator”, prin intermediul agentiei IMAGE Public Relations S.R.L. (denumita in continuare si “Agentie”) avand sediul in Bucuresti, Str. Neagoe Voda, Nr. 33, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/6597/1995, CUI RO 7777528, contact tel: 0212246734/36, email: image@imagepr.ro, societate autorizata de catre A.N.S.P.D.C.P, avand numarul de operator 18307.

1.2.Tombola este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.Tombola se va desfasura in perioada 3.10.2015 (ora 9:30-14:30) – 4.10.2015 (ora 9:30 -13:00), in standul Campofrio din cadrul Bucharest International Marathon (”Maratonul”), eveniment desfasurat in Piata Constitutiei in perioada 3-4 octombrie 2015.

1.4.Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata desfasurarii maratonului, prin publicarea acestuia pe pagina de Facebook Campofrio Romania disponibila la adresa https://www.facebook.com/CampofrioRomania?fref=ts / pe site-ul www.carolifoods.ro si lastandul Campofrio din cadrul Maratonului.

1.5.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata desfasurarii Tombolei, urmand ca asemenea modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora prealabila, pe site-ul mai sus menţionat.

1.6.Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta Tombola.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1.La aceasta Tombola poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Tombolei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie). Participantii la aceasta Tombola sunt denumiti in cele ce urmeaza si “Participanti”. O persoana fizica se poate inscrie o singura data la Tombola.

2.2.Tombola este destinata tuturor participantilor la Bucharest International Marathon ce indeplinesc conditiile menionate la 2.1 de mai sus, interesati sa participe la aceasta.

2.3.Participarea la Tombola implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament,

SECTIUNEA 3. MECANISMUL TOMBOLEI

3.1.Pentru a avea calitatea de participant la Tombola, persoanele precizate la art. 2.1. , in general vizitatori ai Maratonului trebuie:

-Sa primeasca din partea unei hostesse un bilet/talon de inscriere la tombola. Aceste bilete de inscriere la tombola vor fi distribuite in mod aleatoriu printre persoanele fizice prezente la Marathon, la initiativa organizatorului/agentiei.

-Sa completeze biletului de inscriere cu urmatoarele date personale: nume, prenume, telefon si varsta.

-Sa introduca in urna biletul de participare completat cu toate datele indicate in bilet, si corect completat;

-Prin furnizarea datelor personale solicitate, participantul isi da acordului expres si neechivoc pentru prelucrarea de catre Organizator a datelor personale completate in vederea participarii la tragerea la sorti a castigatorilor Tombolei, pentru contactarea castigatorilor in vederea atribuirii premiilor si in vederea primirii informatiilor de marketing din partea Organizatorilor.

3.2.Pentru ca o inscriere a unui participant la tombola sa fie completa, prin intermediul depunerii in urna a biletului de tombola, conditiile mentionate la art. 3.1 de mai sus trebuie indeplinite cumulativ in perioada desfasurarii Tombolei, respectiv in intervalul 3.10.2015, ora 9:30-14:30 ;i 4.10.2015, de la 9:30 pana la 13:00. Un participant se poate inscrie o singura data la Tombola, pe durata acesteia.

3.3.Organizatorul Tombolei nu isi asuma responsabilitatea pentru biletele de participare incomplete sau incorect completate, astfel de bilete fiind eliminate odata constatat caracterul incomplet.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.

4.1.In cadrul acestei Tombole se acorda 1 premiu, o bicicleta pliabila Bfold.

Valoarea comerciala totala a premiului Tombolei este de 730 lei, TVA inclus.

4.2.Dreptul la premiu nu poate fi cedat altor persoane, premiul nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani;

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1.Premiul Tombolei se acorda prin tragere la sorti, din urna in care se depun biletele completate de participantii care s-au inscris in Tombola in conditiile prezentului Regulament (Sectiunea 3). Desemnarea potentialului castigator si a rezervei acestuia se va face in data de 4.10.2015, in intervalul 14:00-14:30, la standul Campofrio din cadrul Maratonului, prin tragere la sorti.

5.2.După extragerea unui talon si verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare si a modului in care a fost completat, talonul va fi declarat potential castigator. În cazul în care condiţiile de participare care pot fi verificate cu ocazia tragerii la sorti nu sunt îndeplinite (lipsa totala/partiala de pe talon a informatiilor solicitate, lipsa date de contact, ori nerespectarea oricarei alte conditii impuse de prezentul Regulament, inclusiv limita de varsta) va fi extras alt talon, până la desemnarea talonului potential castigator. Dupa extragerea talonului potential castigator va mai fi extras un talon, rezerva la care se va apela in cazul in care potentialul castigator nu va putea fi contactat ori nu va fi validat final conform prevederilor acestui Regulament.

5.3.Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele necompletate cu datele precizate la art.3.1 de mai sus, ca si pentru cele ilizibile. De asemenea, nu se vor accepta ca valide fotocopii sau falsificari ale talonului de participare la Tombola

5.4.Tragerea la sorti va fi inregistrata si poate fi pusa la dispozitia participantilor, la cererea in scris a acestora, trimisa prin email la image@imagepr.ro.

5.5.Pentru a fi validat final si a putea intra in posesia premiului, castigatorul va fi contactat de catre Organizator pe 5 octombrie 2015 la numarul de telefon pe care l-a mentionat pe biletul de inscriere. Dupa ce isi exprima fara echivoc acordul pentru colectarea datelor personale, castigatorul va trebui: sa confirme ca a participat la Tombola prin completarea biletului de tombola desemnat castigator, sa transmita datele sale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu) care vor fi completate pe procesul-verbal de predare-primire a premiului ce va fi semnat la inmanarea acestuia, sa comunice adresa unde doreste sa primeasca premiul.

5.6.Imposibilitatea contactarii unui potential castigator (telefonic) in termenul mentionat mai sus (potentialul castigator nu raspunde apelurilor telefonice ale Organizatorului - maximum 5 apeluri, ori numarul de telefon indicat de acesta este invalid, telefon inchis sau in afara ariei de acoperire a retelei de telefonie mobila etc.), constatarea neindeplinirii oricaror conditii de participare impuse prin prezentul Regulament duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea rezervei extrase. In cazul in care, atat potentialul castigator, cat si rezerva se gasesc in situatiile de invalidare mentionate in prezentul articol, acestia vor fi invalidati fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar premiile neacordate din aceste motive vor ramane la dispozitia Organizatorului.

5.7.Castigatorii validati vor primi premiul la adresa pe care au comunicat-o, in baza procesului-verbal de predare primire (al carui continut este stabilit in anexa 1 a Prezentului Regulament), , intocmit in doua exemplare in original, din care un exemplar original, dupa semnare, este pentru organizator/agentie si unul pentru castigator.

5.8.Numele castigatorilor Tombolei si premiile castigate de acestia vor fi publicate in cel mult 10 zile lucratoare de la terminarea perioadei de desfasurare a Tombolei, pe pagina de Facebook Campofrio Romania disponibila la adresa https://www.facebook.com/CampofrioRomania?fref=ts.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.

6.1.Organizatorul, in vederea desfasurarii Tombolei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceast concurs in conformitate cu Legea 677/2001, prin intermediul agentiei IMAGE Public Relations S.R.L., societate autorizata de catre A.N.S.P.D.C.P, avand numarul de operator 18307.

6.2.Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii la Tombola, validarii si atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (in cazul premiilor impozabile).

6.3.Organizatorul si Agentia implicata in implementarea si desfasurarea acestei Tombole garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Pitesti, Intr. Abatorului, nr 30, Jud Arges o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA

7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului - din motive independente de vointa sa - a caror aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

7.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, se obliga sa comunice Participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 8. LITIGII SI FRAUDE

8.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

8.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Tombolei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: Caroli Foods Group, Pitesti, Intr. Abatorului, nr 30, Jud Arges. Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Tombola, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.

8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 9. DIVERSE

9.1.Prin participarea la Tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

9.2.Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile prezentului Regulament. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Tombola, urmeaza a fi adresate prin scrisoare expediata la adresa mentionata la art.8.2. de mai sus.

9.3.Tombola poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Tombola, dupa anuntarea prealabila a publicului.

9.4.Organizatorul Tombolei nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Tombolei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, in cazul premiilor cu valoare impozabila.

Organizator

Caroli Foods Group SRL Pitesti